SFS 2020:41 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

SFS2020-41.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Utfärdad den 6 februari 2020

Regeringen föreskriver att 3 kap. 12 § patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369) ska ha följande lydelse.

3 kap.
12 §
1 Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att en region eller en
kommun som inte ingår i en region i vissa fall får besluta om särskilt förord-
nande att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, dock inte i fall som avses
i 11 §.

Socialstyrelsen prövar frågor om särskilt förordnande för personal som

har begått brott som avses i 16 c § förordningen (1999:1134) om belast-
ningsregister.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:1080.

SFS

2020:41

Publicerad
den

11 februari 2020