SFS 2020:42 Förordning om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

SFS2020-42.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för

fortbildning av lärare

Utfärdad den 6 februari 2020

Regeringen föreskriver att 1, 9 och 12 §§ förordningen (2007:222) om stats-
bidrag för fortbildning av lärare1 ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fort-
bildning av lärare.

Fortbildningen syftar till att lärarna ska bli behöriga att undervisa i fler

skolformer, årskurser och ämnen, så att elevernas måluppfyllelse kan öka.

Andra stycket gäller inte lärare som saknar behörighetsgivande examen

och bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk in-
riktning. Fortbildningen av dessa lärare syftar enbart till att öka elevernas
måluppfyllelse.

9 §3 Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut statsbidrag.

Skolverket ska vid sin fördelning av statsbidrag ta särskild hänsyn till hu-

vudmannens behov av behöriga lärare och då särskilt behov av lärare med
behörighet för undervisning i matematik.

12 §4 De medel som återstår efter fördelning enligt 5 § eller återkrav enligt
11 § får efter ansökan fördelas till huvudmän vilkas behov enligt 9 § andra
stycket bedöms vara särskilt stora.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2018:1305.

2 Senaste lydelse 2018:1305.

3 Senaste lydelse 2011:1057.

4 Senaste lydelse 2011:1057.

SFS

2020:42

Publicerad
den

12 februari 2020