SFS 2020:43 Förordning om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

SFS2020-43.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för

fortbildning av lärare när det gäller svenska som

andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för

invandrare

Utfärdad den 6 februari 2020

Regeringen föreskriver att 12 och 14 §§ förordningen (2016:709) om stats-
bidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska ha följande lydelse.

12 § Statens skolverk ska vid sin fördelning av medel enligt 10 och 11 §§
inom varje prioriterad kategori ta särskild hänsyn till det behov av behöriga
lärare som lärarens arbetsgivare har.

14 § Sedan Statens skolverk har prövat ansökningar från alla sökande får
verket besluta att fördela de medel som återstår eller som har återkrävts en-
ligt 20 § till arbetsgivare vilkas behov av behöriga lärare bedöms vara sär-
skilt stora. Detta gäller oavsett om det är fråga om lärare som avses i 10 eller
11 §.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2020:43

Publicerad
den

12 februari 2020