SFS 2020:49 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2020-49.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 20 februari 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:588) om behandling
av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1

dels att nuvarande 8 a § ska betecknas 8 f §,
dels att den nya 8 f § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 a § På begäran av Migrationsverket ska uppgifter lämnas ut från
beskattningsdatabasen i den utsträckning som behövs för handläggning av
ansökningar om eller kontroll av

1. uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § första stycket 1, 10 eller 15 a §

utlänningslagen (2005:716) och arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första
stycket samma lag,

2. uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § andra stycket och 10 § utlännings-

lagen,

3. uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning (EU-

blåkort) enligt 6 a kap. utlänningslagen,

4. tillstånd för företagsintern förflyttning (ICT-tillstånd) eller ICT-

tillstånd för rörlighet för längre vistelse enligt 6 b kap. utlänningslagen, eller

5. tillstånd för säsongsarbete enligt 6 c kap. utlänningslagen.
De uppgifter som ska lämnas till Migrationsverket med stöd av första

stycket är uppgifter som avses i 2 kap. 3 § 1�5 och 11 lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

8 f §2 Av 11 kap. 11 b § socialtjänstlagen (2001:453) och 6 § förordningen
(2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen
(2001:453) framgår att vissa uppgifter ska lämnas till socialnämnden.

Av 12 kap. 33 § och 13 kap. 30 § lagen (2016:1108) om ersättning till

riksdagens ledamöter och 9 kap. 20 a § lagen (1996:304) om arvode m.m.
till Sveriges företrädare i Europaparlamentet framgår att vissa uppgifter ska
lämnas till Statens tjänstepensionsverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse av tidigare 8 a § 2010:556.

SFS

2020:49

Publicerad
den

25 februari 2020

background image

2

SFS

2020:49

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)