SFS 2020:50 Förordning om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter

SFS2020-50.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna

uppgifter till andra myndigheter

Utfärdad den 20 februari 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1980:995) om skyldighet för
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra
myndigheter1 ska ha följande lydelse.

3 §2 Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på begäran lämna
uppgifter om enskildas adress, deras arbetsgivares namn och adress samt
enskildas ekonomiska förhållanden och den tidsperiod en utgiven ersättning
avser till följande myndigheter, om uppgifterna behövs i ärenden där:

1. Polismyndigheten,
2. Säkerhetspolisen,
3. åklagarmyndighet,
4. Kronofogdemyndigheten,
5. Skatteverket,
6. Brottsoffermyndigheten,
7. socialnämnd,
8. Kriminalvården,
9. studiestödsmyndighet,
10. myndighet som har hand om ärenden om bostadsbidrag,
11. offentlig sjukvårdshuvudman när det gäller ärenden om avgift för vård

på enskild sjukvårdsinrättning,

12. Migrationsverket.
Försäkringskassan ska på begäran lämna den myndighet som handlägger

ärenden enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret,
m.m. uppgift om en enskilds dagpenning enligt 2 kap. 2 § förordningen
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, om uppgiften behövs i ett
ärende där.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1981:429.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:1180.

2 Senaste lydelse 2014:1289.

SFS

2020:50

Publicerad
den

25 februari 2020