SFS 2020:51 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2020-51.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism

Utfärdad den 20 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2017:630) om åtgär-
der mot penningtvätt och finansiering av terrorism

dels att 1 kap. 8 och 9 §§ och 3 kap. 26 och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 3 a §, av följande lydelse.

1 kap.
8 §
3 I denna lag avses med

1. affärsförbindelse: en affärsmässig förbindelse som när den etableras

förväntas ha en viss varaktighet,

2. brevlådebank: ett utländskt institut som är registrerat inom en juris-

diktion inom vilken institutet saknar verklig etablering och ledning och där
institutet inte heller ingår i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. kund: den som har trätt eller står i begrepp att träda i avtalsförbindelse

med sådan verksamhetsutövare som avses i denna lag,

5. person i politiskt utsatt ställning: fysisk person som har eller har haft

en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation,

6. verklig huvudman: detsamma som i 1 kap. 3�7 §§ lagen (2017:631) om

registrering av verkliga huvudmän,

7. koncern, moderföretag och dotterföretag: detsamma som i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen (1995:1554) eller motsvarande utländska företeelser,

8. verksamhetsutövare: en fysisk eller juridisk person som utför verksam-

het som omfattas av denna lag, och

9. behörig beslutsfattare: styrelseledamot, verkställande direktör eller

annan befattningshavare som har tillräckliga kunskaper om verksamhets-
utövarens riskexponering mot penningtvätt och finansiering av terrorism
och som har tillräckliga befogenheter att fatta beslut som påverkar dess risk-
exponering.

9 § Med viktig offentlig funktion i en stat avses funktioner som

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande

ministrar,

2. parlamentsledamöter och ledamöter av liknande lagstiftande organ,

1 Prop. 2019/20:55, bet. 2019/20:FiU32, rskr. 2019/20:156.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

3 Senaste lydelse 2019:1254.

SFS

2020:51

Publicerad
den

26 februari 2020

background image

2

SFS

2020:51

3. ledamöter i styrelsen för politiska partier,
4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga

organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,

5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i central-

bankers styrande organ,

6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvars-

makten, och

7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller

kontrollorgan.

Med viktig offentlig funktion i en internationell organisation avses funk-

tioner som direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och inne-
havare av liknande poster.

3 kap.
26 §
En verksamhetsutövare som tillhandahåller livförsäkringar eller
andra investeringsrelaterade försäkringar ska

1. senast när försäkringsersättning betalas ut identifiera förmånstagaren

och förmånstagarens verkliga huvudman och kontrollera identiteten på
dessa samt vidta åtgärder för att avgöra om någon av dem är en person i
politiskt utsatt ställning eller en familjemedlem eller känd medarbetare till
en sådan person,

2. när den får kännedom om att en försäkring har överlåtits identifiera

förvärvaren och förvärvarens verkliga huvudman och kontrollera identiteten
på dessa samt vidta åtgärder för att avgöra om någon av dem är en person i
politiskt utsatt ställning eller en familjemedlem eller känd medarbetare till
en sådan person.

27 § Om en person i politiskt utsatt ställning eller en familjemedlem eller
känd medarbetare till en sådan person har identifierats enligt 26 § 1 och detta
medför att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan
förknippas med kundrelationen bedöms som hög, ska verksamhetsutövaren

1. inhämta godkännande från behörig beslutsfattare innan försäkrings-

ersättning betalas ut, och

2. tillämpa skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen enligt

13 § och övervaka aktiviteter och transaktioner enligt 4 kap. 1 § i förhöjd
omfattning.

4 kap.
3 a §
Polismyndigheten ska i de fall det är möjligt ge lämplig återkoppling
till verksamhetsutövarna om effektiviteten och uppföljningen av rapporter
enligt 3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)