SFS 2020:53 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2020-53.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 20 februari 2020

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2001:588) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska ha följande lydelse.

5 §2 På begäran av Tullverket ska sådana uppgifter lämnas ut som avses i
2 kap. 3 § 1�5, 10 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet om en person som

1. är eller kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen,
2. är eller kan antas vara skyldig att betala skatt för vara vid import,
3. är eller kan antas vara skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt
på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen
(2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter eller lagen (2020:32)
om skatt på plastbärkassar,

4. avses i 3 §, eller
5. annars är föremål för Tullverkets kontrollverksamhet.
Tullverket har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda som avses i

2 kap. 3 § 1�5, 10 och 11 lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt
2 kap. 8 § andra stycket samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2018:708.

SFS

2020:53

Publicerad
den

26 februari 2020