SFS 2020:54 Förordning om ändring i förordningen (2007:954) om statsbidrag till organisationer på konsumentområdet

SFS2020-54.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:954) om statsbidrag till

organisationer på konsumentområdet

Utfärdad den 20 februari 2020

Regeringen föreskriver att 6 och 8 §§ förordningen (2007:954) om stats-
bidrag till organisationer på konsumentområdet1 ska ha följande lydelse.

6 § Verksamhetsbidrag får lämnas till en organisation vars verksamhet syftar
till att stärka svenska konsumenters inflytande eller ställning på marknader
i Sverige.

Ett verksamhetsbidrag får även lämnas till en organisation som verkar

inom Europeiska unionen eller andra internationella forum och där represen-
terar svenska konsumenter.

Ett verksamhetsbidrag får också lämnas till en organisation som deltar i

standardiseringsarbete.

8 § Konsumentverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning
efter ansökan.

Bidrag beviljas för högst två år i taget. Beslut om bidrag får förenas med

villkor.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2018:1198.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2018:1198.

SFS

2020:54

Publicerad
den

26 februari 2020