SFS 2020:55 Förordning om ändring i förordningen (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter

SFS2020-55.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:110) om en

upplysningstjänst för konsumenter

Utfärdad den 20 februari 2020

Regeringen föreskriver att 1 och 3�5 §§ förordningen (2014:110) om en upp-
lysningstjänst för konsumenter ska ha följande lydelse.

1 § Konsumentverket ska i samverkan med informationsansvariga myndig-
heter ansvara för att tillhandahålla och samordna en upplysningstjänst med
opartisk information och vägledning till konsumenter.

Informationsansvariga myndigheter är Allmänna reklamationsnämnden,

Boverket, Datainspektionen, Energimarknadsinspektionen, Fastighetsmäklar-
inspektionen, Finansinspektionen, Kammarkollegiet, Kemikalieinspektionen,
Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Pensions-
myndigheten, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen, Spelinspektionen,
Statens energimyndighet och Transportstyrelsen.

De informationsansvariga myndigheterna ska bidra till upplysnings-

tjänsten utifrån varje myndighets verksamhetsområde.

3 § Upplysningstjänsten ska omfatta information och vägledning om kon-
sumenters rättigheter och skyldigheter. Information bör också ges om i vilka
fall konsumentskyddande regler inte är tillämpliga. Upplysningstjänsten ska
också omfatta information som syftar till att underlätta för konsumenter att
göra väl avvägda val. Där ingår även information om miljömässigt hållbar
konsumtion relaterad till generationsmålet för miljöarbetet och miljökvali-
tetsmålen, liksom information om andra hållbarhetsaspekter när det bedöms
lämpligt.

4 § Upplysningstjänsten ska vara tillgänglig främst via internet, men även
via telefon.

Den information som tillhandahålls via internet ska i möjligaste mån vara

utformad på ett enhetligt sätt och där så är lämpligt ges med hjälp av inter-
aktiva lösningar.

5 § Det ska finnas ett råd som samordnar upplysningstjänsten. I rådet ska
samtliga informationsansvariga myndigheter enligt 1 § andra stycket ingå.
Rådet ska sammanträda minst två gånger om året. Myndighetschefen vid
Konsumentverket ska vara ordförande i rådet. Ordföranden utser represen-
tanter från de myndigheter som ingår i rådet efter förslag från dessa myndig-
heter. Ordföranden får även utse representanter från andra organ att ingå i
rådet.

SFS

2020:55

Publicerad
den

26 februari 2020

background image

2

SFS

2020:55

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)