SFS 2020:56 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

SFS2020-56.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd

Utfärdad den 20 februari 2020

Regeringen föreskriver att 27 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

27 §1 När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett och om det behövs,
ska den myndighet som handlägger ärendet i ett föreläggande till verksam-
hetsutövaren besluta om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken
eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap.
6 a § miljöbalken.

Myndigheten ska förelägga om försiktighetsmått eller förbud om ärendet

avser en sådan verksamhet som behandlar avfall som avses i 25 d § och
verksamhetsutövaren inte föreläggs att ansöka om tillstånd. Ett föreläggande
om försiktighetsmått ska innehålla uppgifter om de

1. typer och mängder av avfall som får behandlas,
2. metoder för att behandla avfall som får användas,
3. tekniska krav och eventuella övriga krav som är relevanta för platsen

ifråga,

4. skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till

verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständig-
heter,

5. åtgärder som behövs för att övervaka och kontrollera verksamheten,

och

6. åtgärder som behövs ifråga om avslutning av verksamheten och efter-

behandling.

Om myndigheten inte förelägger om försiktighetsmått eller förbud enligt

första stycket, ska myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om
att ärendet inte kommer att leda till någon åtgärd från myndighetens sida.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:1309.

SFS

2020:56

Publicerad
den

2 mars 2020