SFS 2020:58 Förordning om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter

SFS2020-58.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1993:876) om

medicintekniska produkter

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver att 10 a § förordningen (1993:876) om medicin-
tekniska produkter ska ha följande lydelse.

10 a §1 Av 30 § förordningen (2020:57) med instruktion för Läkemedels-
verket framgår att Läkemedelsverket är myndighet med ansvar för anmälda
organ för medicintekniska produkter enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/745 och Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/746.

Av 28 § förordningen med instruktion för Läkemedelsverket och 3 b §

förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och om-
sorg framgår i vilken utsträckning Läkemedelsverket och Inspektionen för
vård och omsorg är behöriga myndigheter för medicintekniska produkter
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 och
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:933.

SFS

2020:58

Publicerad
den

3 mars 2020