SFS 2020:60 Förordning om ändring i förordningen (2017:932) om avgifter för anmälda organ för medicintekniska produkter

SFS2020-60.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:932) om avgifter för

anmälda organ för medicintekniska produkter

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2017:932) om avgifter för an-
mälda organ för medicintekniska produkter ska ha följande lydelse.

2 § Av 30 § förordningen (2020:57) med instruktion för Läkemedels-
verket framgår att Läkemedelsverket är myndighet med ansvar för anmälda
organ för medicintekniska produkter enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den

5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv
2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr
1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och
93/42/EEG, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den

5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om
upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:60

Publicerad
den

3 mars 2020