SFS 2020:62 Lag om hemlig dataavläsning

SFS2020-62.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om hemlig dataavläsning

Utfärdad den 27 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Ord och uttryck i lagen
1 §
Hemlig dataavläsning innebär att uppgifter, som är avsedda för auto-
matiserad behandling, i hemlighet och med ett tekniskt hjälpmedel läses av
eller tas upp i ett avläsningsbart informationssystem.

I lagen avses med
avläsningsbart informationssystem: en elektronisk kommunikationsut-

rustning eller ett användarkonto till, eller en på motsvarande sätt avgränsad
del av, en kommunikationstjänst, lagringstjänst eller liknande tjänst,

kommunikationsavlyssningsuppgifter: uppgifter om innehåll i meddelan-

den som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till
eller från ett telefonnummer eller någon annan adress,

kommunikationsövervakningsuppgifter: uppgifter om meddelanden som i

ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller från
ett telefonnummer eller någon annan adress,

platsuppgifter: uppgifter om i vilket geografiskt område en viss elektro-

nisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits,

kameraövervakningsuppgifter: uppgifter som framkommer genom optisk

personövervakning,

rumsavlyssningsuppgifter: uppgifter som avser tal i enrum, samtal mel-

lan andra eller förhandlingar vid sammanträden eller andra sammankoms-
ter som allmänheten inte har tillträde till.

Typer av uppgifter som får läsas av eller tas upp
2 §
Tillstånd till hemlig dataavläsning får beviljas för att läsa av eller ta
upp

1. kommunikationsavlyssningsuppgifter,
2. kommunikationsövervakningsuppgifter,
3. platsuppgifter,
4. kameraövervakningsuppgifter,
5. rumsavlyssningsuppgifter,
6. uppgifter som finns lagrade i ett avläsningsbart informationssystem

men som inte avses i 1�5, eller

7. uppgifter som visar hur ett avläsningsbart informationssystem används

men som inte avses i 1�6.

1 Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170.

SFS

2020:62

Publicerad
den

3 mars 2020

background image

2

SFS

Vid hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssnings- eller

kommunikationsövervakningsuppgifter får meddelanden som överförs eller
har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät även hindras från att nå
fram.

Grundläggande förutsättning för hemlig dataavläsning
3 §
Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får beviljas endast om skälen för
åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för
den som åtgärden riktas mot eller för något annat motstående intresse.

Hemlig dataavläsning under en förundersökning
4 §
Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får, om åtgärden är av synnerlig
vikt för utredningen och inte annat anges i 6 § första stycket, beviljas vid en
förundersökning om

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två

år,

2. brott som avses i 27 kap. 2 § andra stycket 2�7 rättegångsbalken,
3. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1 eller 2, om

en sådan gärning är belagd med straff, eller

4. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att

brottets straffvärde överstiger fängelse i två år.

Ett tillstånd enligt första stycket får, om inte annat anges i 5 §, endast avse

ett avläsningsbart informationssystem som används, eller som det finns
särskild anledning att anta har använts eller kommer att användas, av någon
som är skäligen misstänkt för brottet.

Ett tillstånd enligt första stycket som gäller kommunikationsavlyss-

nings-, kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter får, om inte annat
anges i 5 §, även avse ett avläsningsbart informationssystem som det finns
synnerlig anledning att anta att den misstänkte under den tid som tillståndet
avser har kontaktat eller kommer att kontakta.

Ett tillstånd enligt första stycket som gäller kameraövervaknings-

uppgifter får endast avse en plats där den misstänkte kan antas komma att
uppehålla sig. En sådan plats får dock inte vara någons stadigvarande bostad.

5 § Ett tillstånd till hemlig dataavläsning enligt 4 § som gäller kommu-
nikationsövervaknings- eller platsuppgifter får även beviljas för att utreda
vem som skäligen kan misstänkas för ett brott som avses i 4 §. Avläsning
eller upptagning av kommunikationsövervakningsuppgifter får då endast
avse förfluten tid.

Hemlig dataavläsning enligt första stycket får endast avse ett avläsnings-

bart informationssystem som har använts vid ett brott eller i anslutning till
en brottsplats vid brottstidpunkten eller som av någon annan anledning är av
synnerlig vikt för utredningen.

6 § Ett tillstånd till hemlig dataavläsning enligt 4 § som gäller rumsavlyss-
ningsuppgifter får endast beviljas vid en förundersökning om brott som
avses i 27 kap. 20 d § andra stycket rättegångsbalken.

Hemlig dataavläsning enligt första stycket får användas endast på en plats

där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att
uppehålla sig. Om platsen är någon annan stadigvarande bostad än den
misstänktes, får tillstånd till hemlig dataavläsning beviljas endast om det
finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla
sig där.

2020:62

background image

3

SFS

Hemlig dataavläsning enligt första stycket får aldrig användas på en plats

dit tillträdestillstånd enligt 13 § inte får beviljas.

Hemlig dataavläsning utanför en förundersökning
Förhindrande av vissa särskilt allvarliga brott
7 § Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får beviljas om

1. det med hänsyn till omständigheterna finns en påtaglig risk för att en

person kommer att utöva brottslig verksamhet som innefattar brott som
anges i 1 § lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt all-
varliga brott, eller

2. det finns en påtaglig risk för att sådan brottslig verksamhet kommer att

utövas inom en organisation eller grupp och det kan befaras att en person
som tillhör eller verkar för organisationen eller gruppen medvetet kommer
att främja denna verksamhet.

Ett tillstånd enligt första stycket får beviljas endast om åtgärden är av

synnerlig vikt för att förhindra sådan brottslig verksamhet som anges i det
stycket.

Hemlig dataavläsning som gäller kameraövervakningsuppgifter får

användas endast på en plats där den person som anges i första stycket kan
antas komma att uppehålla sig. En sådan plats får dock inte vara någons
stadigvarande bostad.

Ett tillstånd får inte avse rumsavlyssningsuppgifter.

8 § Hemlig dataavläsning enligt 7 § får avse ett avläsningsbart informa-
tionssystem som används, eller som det finns särskild anledning att anta har
använts eller kommer att användas, av en person som anges i den
bestämmelsen.

Hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssnings-, kommu-

nikationsövervaknings- eller platsuppgifter får även avse ett avläsningsbart
informationssystem som det finns synnerlig anledning att anta att en person
som anges i 7 § under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller
kommer att kontakta.

Särskild utlänningskontroll
9 § Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får beviljas för att läsa av eller ta
upp uppgifter i ett avläsningsbart informationssystem som används, eller
som det finns särskild anledning att anta har använts eller kommer att
användas, av en utlänning som omfattas av

1. ett utvisningsbeslut enligt 1 § 2 lagen (1991:572) om särskild utlän-

ningskontroll, eller

2. ett avvisnings- eller utvisningsbeslut enligt 8 eller 8 a kap. utlännings-

lagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser och det finns sådana
omständigheter i fråga om utlänningen som avses i 1 § 2 lagen om särskild
utlänningskontroll.

Ett tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller kommunikations-

avlyssnings-, kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter får också
beviljas för att läsa av eller ta upp uppgifter i ett avläsningsbart informa-
tionssystem som det finns synnerlig anledning att anta att utlänningen under
den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.

Tillståndet får beviljas endast om Migrationsverket, regeringen eller en

domstol har beslutat att 19�22 §§ lagen om särskild utlänningskontroll samt
denna lag ska tillämpas på utlänningen. Det förfarande och de förut-
sättningar som gäller för ett beslut om att 19�22 §§ lagen om särskild

2020:62

background image

4

SFS

utlänningskontroll ska tillämpas i fråga om utlänningen gäller också för ett
beslut i fråga om hemlig dataavläsning.

Ett tillstånd får beviljas endast om det finns synnerliga skäl och det är av

betydelse för att utreda om utlänningen eller en organisation eller grupp som
han eller hon tillhör eller verkar för planlägger eller förbereder terroristbrott
enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Ett tillstånd får inte avse kameraövervaknings- eller rumsavlyssnings-

uppgifter.

Förebyggande, förhindrande och upptäckande av brottslig verksamhet
10 § Ett tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller kommunikations-
övervaknings- eller platsuppgifter får beviljas om åtgärden är av synnerlig
vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som
innefattar brott som anges i 2 § lagen (2012:278) om inhämtning av upp-
gifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheter-
nas underrättelseverksamhet.

Vid hemlig dataavläsning enligt första stycket får meddelanden inte

hindras att nå fram enligt 2 § andra stycket.

Ett tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsöver-

vakningsuppgifter får endast avse uppgifter i förfluten tid.

Förbud mot hemlig dataavläsning
11 §
Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får inte avse ett avläsningsbart
informationssystem som stadigvarande används eller är särskilt avsett att
användas

1. i verksamhet där tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfrihets-

förordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,

2. i verksamhet som bedrivs av advokater, läkare, tandläkare, barn-

morskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter eller familjerådgivare
enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller

3. av präster inom trossamfund eller av dem som har motsvarande ställ-

ning inom sådana samfund, i verksamhet för bikt eller enskild själavård.

Tillträdestillstånd
12 §
Vid hemlig dataavläsning får den verkställande myndigheten, efter
särskilt tillstånd, i hemlighet skaffa sig tillträde till och installera tekniska
hjälpmedel på en plats som annars skyddas mot intrång. Ett sådant tillstånd
får endast avse en plats där det finns särskild anledning att anta att det
avläsningsbara informationssystemet finns tillgängligt. Om platsen är en
bostad som stadigvarande används av någon annan än den misstänkte eller
en sådan person som anges i 7 § första stycket eller 9 § första stycket, får
tillstånd beviljas endast om det finns synnerlig anledning att anta att
informationssystemet finns där.

13 § Ett tillträdestillstånd enligt 12 § får inte avse en plats som stadig-
varande används eller är särskilt avsedd att användas

1. för verksamhet där tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfrihets-

förordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,

2. för verksamhet som bedrivs av advokater, läkare, tandläkare, barn-

morskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter eller familjeråd-
givare enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller

3. av präster inom trossamfund eller av dem som har motsvarande ställ-

ning inom sådana samfund, för bikt eller enskild själavård.

2020:62

background image

5

SFS

Tillståndsprövning
14 §
Frågor om hemlig dataavläsning prövas av rätten på ansökan av
åklagare. En ansökan om hemlig dataavläsning enligt 9 § ska dock göras av
Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten.

15 § Frågor om hemlig dataavläsning under en förundersökning prövas av
den domstol som anges i 19 kap. rättegångsbalken. Om förundersökningen
avser brott som anges i 27 kap. 2 § andra stycket 2�8 rättegångsbalken får
frågan även prövas av Stockholms tingsrätt.

Frågor om hemlig dataavläsning enligt 7�10 §§ prövas av Stockholms

tingsrätt.

16 § När en ansökan eller anmälan om hemlig dataavläsning har kommit
in till rätten, ska rätten så snart som möjligt utse ett offentligt ombud i
ärendet och hålla ett sammanträde. Vid sammanträdet ska den som gjort
ansökan eller anmälan och det offentliga ombudet närvara.

För offentliga ombud i ärenden om hemlig dataavläsning gäller 27 kap.

26 och 27 §§, 28 § andra stycket samt 29 och 30 §§ rättegångsbalken.

17 § Om det kan befaras att det skulle medföra en fördröjning av väsent-
lig betydelse för utredningen eller för möjligheterna att förebygga, för-
hindra eller upptäcka den brottsliga verksamheten att inhämta rättens till-
stånd i frågor om hemlig dataavläsning, får tillstånd ges av åklagaren i
avvaktan på rättens beslut. Ett sådant tillstånd får dock aldrig avse hemlig
dataavläsning som gäller rumsavlyssningsuppgifter eller hemlig dataav-
läsning vid särskild utlänningskontroll enligt 9 §.

Om åklagaren har gett ett tillstånd enligt första stycket, ska åklagaren utan

dröjsmål skriftligt anmäla beslutet till rätten. I anmälan ska skälen för
åtgärden anges. Rätten ska skyndsamt pröva ärendet. Om rätten finner att
det inte finns skäl för åtgärden, ska den upphäva beslutet.

Om åklagarens beslut har verkställts innan rätten gjort en prövning som

avses i andra stycket, ska rätten pröva om det funnits skäl för åtgärden. Om
rätten finner att det saknats sådana skäl, får de uppgifter som lästs av eller
tagits upp inte användas i en brottsutredning till nackdel för den som har
omfattats av åtgärden, eller för någon annan som uppgifterna avser.

18 § I ett tillstånd till hemlig dataavläsning ska följande anges:

1. vilken tid tillståndet avser,
2. vilket avläsningsbart informationssystem tillståndet avser,
3. vilken typ av uppgift enligt 2 § första stycket som får läsas av eller tas

upp,

4. villkor för att tillgodose intresset av att enskildas personliga integritet

inte kränks i onödan, och

5. vem som är skäligen misstänkt för brottet, vid åtgärd som gäller

rumsavlyssningsuppgifter.

Om tillståndet avser en plats enligt 4 § fjärde stycket eller 6 § andra

stycket ska även platsen anges i tillståndet. Om tillståndet är förenat med ett
tillträdestillstånd enligt 12 §, ska det anges i beslutet.

Tiden för tillståndet får inte bestämmas längre än nödvändigt. När det

gäller tid som infaller efter beslutet får tiden inte överstiga en månad från
dagen för beslutet.

2020:62

background image

6

SFS

19 § På förfarandet enligt denna lag tillämpas reglerna i rättegångsbalken
om handläggning vid domstol av frågor om tvångsmedel i brottmål och om
överklagande av beslut i sådana frågor, om inte något annat anges i denna
lag. Handläggningen ska ske skyndsamt.

20 § Ett beslut i frågor om hemlig dataavläsning får verkställas omedel-
bart.

Om det inte längre finns skäl för ett tillstånd till hemlig dataavläsning, ska

den som ansökt om åtgärden eller rätten omedelbart upphäva beslutet.

21 § När rätten har beslutat i frågor om hemlig dataavläsning ska den
skyndsamt underrätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om
beslutet.

Genomförande av hemlig dataavläsning
Tillåtna tekniska metoder
22 § När ett tillstånd till hemlig dataavläsning har beviljats får de tekniska
hjälpmedel som behövs för avläsningen och upptagningen användas. Om det
är nödvändigt får systemskydd brytas eller kringgås och tekniska sårbarheter
utnyttjas.

Teknikanpassning och otillåten tilläggsinformation
23 § Den teknik som används i samband med hemlig dataavläsning ska
anpassas efter det tillstånd som beviljats. Tekniken får inte göra det möjligt
att läsa av eller ta upp någon annan typ av uppgift än vad som anges i
tillståndet. Om sådana uppgifter har lästs av eller tagits upp ska upptagningar
och uppteckningar av dessa uppgifter omedelbart förstöras och Säkerhets-
och integritetsskyddsnämnden underrättas.

Uppgifter som anges i första stycket får inte användas i en brotts-

utredning till nackdel för den som har omfattats av åtgärden eller för någon
annan som uppgifterna avser.

Skyldighet att medverka
24 § Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap.
1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation är på begäran av den
verkställande myndigheten skyldig att medverka i samband med verkställig-
het av hemlig dataavläsning.

Den som medverkar enligt första stycket har rätt till ersättning för kost-

nader som uppstår vid sådan medverkan. Ersättningen ska betalas av den
verkställande myndigheten.

Aktsamhetskrav
25 § När ett beslut om hemlig dataavläsning verkställs får någon olägen-
het eller skada inte förorsakas utöver vad som är absolut nödvändigt.
Informationssäkerheten i andra avläsningsbara informationssystem än det
tillståndet avser får dock inte åsidosättas, försämras eller skadas till följd av
verkställigheten.

När verkställigheten avslutas ska den verkställande myndigheten vidta de

åtgärder som behövs för att informationssäkerheten i det avläsningsbara
informationssystem som tillståndet avser ska hålla minst samma nivå som
vid verkställighetens början.

2020:62

background image

7

SFS

Ett tekniskt hjälpmedel som har använts ska tas bort, avinstalleras eller

annars göras obrukbart så snart det kan ske efter att tiden för tillståndet har
gått ut eller tillståndet upphävts.

26 § Den verkställande myndigheten ska utse en eller flera personer som
får verkställa hemlig dataavläsning. Sådana personer ska vara särskilt
lämpade för uppdraget och ha särskilda kunskaper om informationssäker-
het samt den särskilda kompetens, utbildning och erfarenhet som i övrigt är
nödvändig.

Förbud att läsa av eller ta upp vissa uppgifter
27 §
Hemlig dataavläsning enligt 2 § första stycket 6 eller 7 får inte avse
uppgifter som enligt 27 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken hindrar
beslag.

Hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssnings- eller

rumsavlyssningsuppgifter får inte avse uppgifter i telefonsamtal, samtal eller
andra meddelanden eller tal där någon som yttrar sig, på grund av bestäm-
melserna i 36 kap. 5 § andra�sjätte styckena rättegångsbalken, inte skulle ha
kunnat höras som vittne om det som har sagts eller på annat sätt kommit
fram.

Om det under verkställigheten kommer fram uppgifter som omfattas av

första eller andra styckena ska verkställigheten omedelbart avbrytas och
upptagningar och uppteckningar omedelbart förstöras i de delar som de
omfattas av förbudet.

�verskottsinformation, granskning och underrättelse till enskilda
Förundersökning
28 § När hemlig dataavläsning används eller har använts under en
förundersökning ska det som gäller för hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation enligt 27 kap. 23 a och 24 §§ rättegångsbalken tillämpas för
åtgärden. Det som gäller för hemlig rumsavlyssning ska dock tillämpas för
hemlig dataavläsning som gäller rumsavlyssningsuppgifter.

För underrättelse till en enskild vid hemlig dataavläsning under förun-

dersökning gäller 27 kap. 31�33 §§ rättegångsbalken. Det som anges där om

� hemlig kameraövervakning ska tillämpas för hemlig dataavläsning som

gäller kameraövervakningsuppgifter

� hemlig rumsavlyssning ska tillämpas för hemlig dataavläsning som

gäller rumsavlyssningsuppgifter

� hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ska tillämpas för

hemlig dataavläsning i övrigt

� telefonnummer, annan adress eller en viss elektronisk kommunika-

tionsutrustning ska avse avläsningsbart informationssystem.

Förhindrande av vissa särskilt allvarliga brott
29 § När hemlig dataavläsning används eller har använts i fall som anges
i 7 § ska 12 och 13 §§ lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa
särskilt allvarliga brott tillämpas.

För underrättelse till en enskild vid hemlig dataavläsning i fall som anges

i 7 § gäller 16�18 §§ lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt
allvarliga brott. Det som anges där om

� hemlig kameraövervakning ska tillämpas för hemlig dataavläsning som

gäller kameraövervakningsuppgifter

2020:62

background image

8

SFS

� hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ska tillämpas för

hemlig dataavläsning i övrigt

� telefonnummer, annan adress eller en viss elektronisk kommunika-

tionsutrustning ska avse avläsningsbart informationssystem.

Särskild utlänningskontroll
30 § När hemlig dataavläsning används eller har använts i fall som anges
i 9 § ska 21 a § och 22 § första och andra styckena lagen (1991:572) om
särskild utlänningskontroll tillämpas. Det som anges där om hemlig av-
lyssning och övervakning av elektronisk kommunikation ska tillämpas för
hemlig dataavläsning.

Förebyggande, förhindrande och upptäckande av brottslig verksamhet
31 § När hemlig dataavläsning används eller har använts i fall som anges
i 10 § ska 6 och 8 §§ lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om
elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas under-
rättelseverksamhet tillämpas. Det som anges där om inhämtning av upp-
gifter ska tillämpas för hemlig dataavläsning.

Uppgifter som har kommit fram vid hemlig dataavläsning enligt 10 § får

användas i en förundersökning endast efter tillstånd till hemlig dataav-
läsning enligt 4 eller 5 § som gäller kommunikationsövervaknings- eller
platsuppgifter. Utan ett sådant tillstånd får dock inhämtade uppgifter ligga
till grund för beslut om att inleda en förundersökning.

Tystnadsplikt
32 §
Den som i samband med verksamhet som är anmälningspliktig enligt
2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har fått del av
eller tillgång till en uppgift som hänför sig till användning av hemlig data-
avläsning, får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja det han eller hon fått
del av eller tillgång till.

Rätt att meddela föreskrifter
33 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om

1. underrättelser enligt 23 §, och
2. medverkan och ersättning enligt 24 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av mars 2025.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MIKAEL DAMBERG

(Justitiedepartementet)2020:62