SFS 2020:63 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

SFS2020-63.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos

kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och

domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Utfärdad den 27 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 § lagen (1988:97) om förfarandet
hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig
eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

28 §2 Om det kan befaras att det skulle medföra en fördröjning av väsent-
lig betydelse för utredningen att inhämta rättens tillstånd till hemlig rums-
avlyssning enligt 27 kap. 20 d § rättegångsbalken eller hemlig dataavläsning
enligt 2 § första stycket 5 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning, får
tillstånd till åtgärden ges av åklagaren i avvaktan på rättens beslut.

Om åklagaren har gett ett sådant tillstånd, ska han eller hon utan dröjsmål

skriftligt anmäla beslutet till rätten. I anmälan ska skälen för åtgärden anges.
Rätten ska skyndsamt pröva ärendet. Om rätten finner att det inte finns skäl
för åtgärden, ska den upphäva beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170.

2 Senaste lydelse 2014:1426.

SFS

2020:63

Publicerad
den

3 mars 2020