SFS 2020:64 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

SFS2020-64.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:572) om särskild

utlänningskontroll

Utfärdad den 27 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 § lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll ska ha följande lydelse.

20 §2 För ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket kan rätten, om
det finns synnerliga skäl, meddela Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten
tillstånd enligt 27 kap. rättegångsbalken till hemlig avlyssning av elektro-
nisk kommunikation eller, om det är tillräckligt, hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation.

Rätten kan för ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket, om det

finns synnerliga skäl, även meddela Säkerhetspolisen eller Polismyndig-
heten tillstånd att närmare undersöka, öppna eller granska post- eller tele-
grafförsändelser, brev, andra slutna handlingar eller paket som har ställts till
utlänningen eller som avsänts från honom eller henne och som påträffas vid
husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning eller som finns hos ett
befordringsföretag.

I det tillstånd som avses i andra stycket kan rätten förordna att en för-

sändelse som avses i tillståndet och som ankommer till ett befordringsföre-
tag, ska hållas kvar till dess den närmare undersökts, öppnats eller granskats.
Förordnandet ska innehålla underrättelse om att meddelande om åtgärden
inte får lämnas till avsändaren, mottagaren eller någon annan, utan tillstånd
av den som har begärt åtgärden.

I lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning finns bestämmelser om att

rätten kan meddela Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten tillstånd enligt
den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170.

2 Senaste lydelse 2014:589.

SFS

2020:64

Publicerad
den

3 mars 2020