SFS 2020:66 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-66.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 27 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 kap. 19 § och 44 kap. 5 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

18 kap.
19 §
2 Den tystnadsplikt som följer av 5�8, 9 och 10 §§, 11 § första stycket
och 12 och 13 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihets-
förordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela
och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1�3 §§ inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av
försändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning eller hemlig dataavläs-
ning på grund av beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagare eller
inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter
om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas
underrättelseverksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 17 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av
försändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kom-
munikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig
kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning eller hemlig dataavläsning på
grund av beslut av domstol eller åklagare.

Att den tystnadsplikt som följer av 1�3 §§ i vissa fall inskränker rätten att

meddela och offentliggöra uppgifter utöver det som anges i andra stycket
följer av 7 kap. 10 §, 12�18 §§, 20 § 3 och 22 § första stycket 1 och andra
stycket tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 § första stycket 1 och
andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

44 kap.
5 §
3 Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1
och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter
inskränks av den tystnadsplikt som följer

1. av beslut som har meddelats med stöd av 7 § lagen (1999:988) om

förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhets-
tjänsternas författningsskyddande verksamhet,

1 Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170.

2 Senaste lydelse 2019:305.

3 Senaste lydelse 2019:937.

SFS

2020:66

Publicerad
den

3 mars 2020

background image

2

SFS

2020:66

2. av 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,

3. av 4 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
4. av 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, och

5. av 32 § lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)