SFS 2020:67 Lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

SFS2020-67.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk

utredningsorder

Utfärdad den 27 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2017:1000) om en
europeisk utredningsorder

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 § och 3 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 2 kap. 19 a och 19 b §§, 3 kap.

37 a och 37 b §§ och 4 kap. 16 §, och närmast före 2 kap. 19 a §, 3 kap.
37 a § och 4 kap. 16 § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
4 §
En utredningsåtgärd enligt denna lag ska avse eller motsvara

1. förhör under förundersökning,
2. bevisupptagning vid domstol,
3. förhör genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring,
4. beslag, kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken

eller en åtgärd enligt 27 kap. 15 § samma balk,

5. husrannsakan och andra åtgärder enligt 28 kap. rättegångsbalken,
6. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning

av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsav-
lyssning och hemlig dataavläsning,

7. tillfälligt överförande av en frihetsberövad person,
8. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person,
9. kontrollerad leverans,
10. bistånd i en brottsutredning med användning av en skyddsidentitet,
11. inhämtande av bevis som finns hos en myndighet, eller
12. andra åtgärder som inte innebär användning av tvångsmedel eller

någon annan tvångsåtgärd.

2 kap.
5 §
Innan åklagaren utfärdar en utredningsorder ska åklagaren ansöka om
domstolens tillstånd till att utfärda utredningsordern, om utrednings-
åtgärden avser

1. kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken,
2. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning

av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsav-
lyssning eller hemlig dataavläsning, eller

3. rättsmedicinsk undersökning enligt 16 § lagen (1995:832) om obduk-

tion m.m.

1 Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170.

SFS

2020:67

Publicerad
den

3 mars 2020

background image

2

SFS

2020:67

I avvaktan på domstolens beslut får åklagaren under de förutsättningar

som anges i 27 kap. 9 a och 21 a §§ rättegångsbalken eller 17 § lagen
(2020:62) om hemlig dataavläsning utfärda en utredningsorder för kvar-
hållande av försändelse, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation,
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraöver-
vakning eller hemlig dataavläsning. �&klagaren ska utan dröjsmål anmäla till
domstolen att en utredningsorder har utfärdats.

Innan en utredningsorder för husrannsakan, kroppsvisitation eller kropps-

besiktning utfärdas, får åklagaren enligt 28 kap. 4 § första stycket och 13 §
första stycket rättegångsbalken ansöka om domstolens tillstånd till att
utfärda utredningsordern.

För domstolens handläggning gäller vad som är föreskrivet i rättegångs-

balken eller annan författning för den åtgärd som avses.

Hemlig dataavläsning
19 a § En utredningsorder får utfärdas för hemlig dataavläsning i Sverige
eller i en annan medlemsstat.

En utredningsorder för hemlig dataavläsning i Sverige eller i en annan

medlemsstat än den stat till vilken ordern översänds enligt 7 § första stycket
får endast avse en åtgärd enligt 2 § första stycket 1�3 lagen (2020:62) om
hemlig dataavläsning.

Om dataavläsningen enligt andra stycket ska ske i en annan medlemsstat

än den stat till vilken ordern översänds enligt 7 § första stycket ska det av
utredningsordern framgå att en underrättelse enligt 4 kap. 12 § har lämnats.

19 b § När en utredningsorder för hemlig dataavläsning har utfärdats, ska
20 § andra stycket, 27 § och 28 § första stycket lagen (2020:62) om hemlig
dataavläsning tillämpas. I de fall där upptagningen eller uppteckningen görs
i Sverige ska 28 § andra stycket lagen om hemlig dataavläsning tillämpas.

3 kap.
10 §
I avvaktan på domstolens beslut enligt 9 § första stycket får åklaga-
ren, enligt de förutsättningar som anges i 27 kap. 9 a och 21 a §§ rättegångs-
balken eller 17 § lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning, besluta att
erkänna och verkställa en utredningsorder för kvarhållande av försändelse
enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken eller för hemlig avlyssning av elektro-
nisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning eller hemlig dataavläsning.

Hemlig dataavläsning
37 a § Vid verkställighet av en utredningsorder för hemlig dataavläsning
som gäller en åtgärd enligt 2 § första stycket 1 och 2 lagen (2020:62) om
hemlig dataavläsning tillämpas 34 §.

Vid verkställighet enligt 34 § 1 får inte någon upptagning eller upp-

teckning göras i Sverige, och 28 § andra stycket lagen om hemlig data-
avläsning ska inte tillämpas. Vid sådan verkställighet tillämpas 35 § andra
stycket.

37 b § Vid verkställighet av en utredningsorder för hemlig dataavläsning
som sker med stöd av 34 § 2 eller i andra fall av verkställighet av en utred-
ningsorder för hemlig dataavläsning behöver upptagningar eller uppteck-
ningar inte granskas enligt 28 § första stycket lagen (2020:62) om hemlig
dataavläsning. Upptagningar och uppteckningar, som finns kvar i Sverige

background image

3

SFS

2020:67

efter det att ärendet har avslutats hos åklagaren och bevismaterialet har
överlämnats med stöd av 38 eller 40 §, får bevaras endast om detta är tillåtet
enligt 28 § första stycket lagen om hemlig dataavläsning.

I fråga om underrättelse till en enskild enligt 28 § andra stycket lagen om

hemlig dataavläsning ska bestämmelserna i 36 § andra stycket tillämpas.

4 kap.
Underrättelse om hemlig dataavläsning
16 §
Det som anges om hemlig avlyssning och hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation i 12�15 §§ tillämpas även för hemlig dataavläs-
ning enligt 2 § första stycket 1�3 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)