SFS 2020:68 Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

SFS2020-68.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:704) om internationell

rättslig hjälp i brottmål

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:704) om internatio-
nell rättslig hjälp i brottmål

dels att 5 b, 5 c och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 14 a §, och närmast före 14 a § en

ny rubrik av följande lydelse.

5 b §1 Om beslut om tillstånd i Sverige till gränsöverskridande hemlig
avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation enligt 4 kap. 26 a § lagen (2000:562) om inter-
nationell rättslig hjälp i brottmål eller hemlig dataavläsning enligt 4 kap.
28 f § samma lag inte kan meddelas inom 96 timmar från det att ansökan
kom in, ska åklagaren begära förlängd tidsfrist från den ansökande staten
med att meddela ett sådant beslut. Förlängd tidsfrist får begäras med ytter-
ligare högst åtta dagar. Av begäran ska det framgå vilka omständigheter som
motiverar en förlängd tidsfrist.

5 c §2 Underrättelseskyldighet som avses i 4 kap. 25 § tredje stycket, 27 §
fjärde stycket, 28 a § fjärde stycket eller 28 c § fjärde stycket lagen (2000:562)
om internationell rättslig hjälp i brottmål, ska fullgöras av den åklagare som
handlägger eller har handlagt ärendet om rättslig hjälp.

När en underrättelse har underlåtits enligt 4 kap. 25 § tredje stycket eller

28 c § fjärde stycket lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål på grund
av sekretess, ska den åklagare som handlägger eller har handlagt ärendet om
rättslig hjälp underrätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om detta.

Om den åklagare som avses i denna paragraf inte kan fullgöra under-

rättelseskyldigheten enligt första och andra styckena ska denna i stället
fullgöras av en annan åklagare.

7 §3 Följande kostnader ska återkrävas av den ansökande staten:

1. sakkunnigs medverkan i Sverige: ersättning som har betalats till sak-

kunnig, dock inte sakkunnig som lämnat yttrande om verkställd blodunder-
sökning när bevisupptagning gjorts efter ansökan av myndighet i Danmark,
Finland, Island eller Norge,

2. överförande av en i Sverige frihetsberövad person: kostnader för transport,

1 Senaste lydelse 2012:290.

2 Senaste lydelse 2007:1143.

3 Senaste lydelse 2012:290.

SFS

2020:68

Publicerad
den

3 mars 2020

background image

SFS

2020:68

2

3. förhör genom videokonferens: kostnaderna för driften av videolänken,

arvode till tolkar och ersättning som har betalats till vittnen och sakkunniga,

4. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning

av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning: en myndighets ut-
lägg för teleoperatörens kostnader för verkställandet av en sådan åtgärd, och

5. tekniskt bistånd med hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation,

hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläs-
ning: en myndighets utlägg för teleoperatörens kostnader för verkställandet
av en sådan åtgärd.

Underrättelser
14 a §
I fråga om underrättelser som avses i 4 kap. 26 § fjärde stycket och
28 g § tredje stycket lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brott-
mål finns föreskrifter i 14 b § förundersökningskungörelsen (1947:948).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)