SFS 2020:69 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2020-69.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver att 3 § offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641) ska ha följande lydelse.

3 §1 Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte
tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1 Senaste lydelse 2014:1369.

Myndighet

Register

allmänna domstolar

diarier över ärenden om kvarhåll-
ande av försändelser på beford-
ringsanstalt och om hemlig avlyss-
ning av elektronisk kommunika-
tion, hemlig övervakning av elek-
tronisk kommunikation, hemlig
kameraövervakning, hemlig rums-
avlyssning och hemlig dataavläs-
ning

allmänna förvaltningsdomstolar

diarier över mål enligt smittskydds-
lagen (2004:168) och enligt lagen
(1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall

beskickningar och konsulat samt
delegationer hos mellanfolkliga
organisationer, dock inte Sveriges
ständiga representation vid Euro-
peiska unionen (EU)

samtliga diarier

Försvarsmakten, Försvarets mate-
rielverk, Försvarets radioanstalt och
Totalförsvarets forskningsinstitut

diarier över inriktningar enligt
lagen (2000:130) om försvars-
underrättelseverksamhet och över
underrättelser inom försvarets
underrättelse- och säkerhetstjänst

Försvarsunderrättelsedomstolen

diarier över mål om tillstånd enligt
lagen (2008:717) om signalspaning
i försvarsunderrättelseverksamhet

SFS

2020:69

Publicerad
den

3 mars 2020

background image

SFS

2020:69

2

Polismyndigheten

diarier över ärenden om kvarhåll-
ande av försändelse på befordrings-
anstalt och om hemlig avlyssning
av elektronisk kommunikation,
hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation, hemlig kamera-
övervakning, hemlig rumsavlyss-
ning och hemlig dataavläsning

Regeringskansliet

diarium över krypterade meddelan-
den, diarium över handlingar som
rör myndigheters krigsorganisation
och beredskapsförberedelser, diari-
er över inriktningar och underrättel-
ser enligt lagen (2000:130) om för-
svarsunderrättelseverksamhet, dia-
rier över handlingar som rör förbe-
redelser enligt 11 f § förordningen
(1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet samt diarier hos
Utrikesdepartementet över hand-
lingar som kommit in eller upp-
rättats i andra än administrativa och
konsulära ärenden och handels-
ärenden

Skatteverket

diarium över ärenden om könsbyte

Socialstyrelsen

diarium över ärenden som hand-
läggs av Socialstyrelsens råd för
vissa rättsliga, sociala och medi-
cinska frågor

Statens inspektion för försvarsunder-
rättelseverksamheten

diarier över ärenden om verkställig-
het av beslut om tillstånd enligt
lagen (2008:717) om signalspaning
i försvarsunderrättelseverksamhet

Sveriges ständiga representation
vid Europeiska unionen (EU)

samtliga diarier, utom diarium över
EU-institutionernas officiella doku-
ment och diarier över handlingar
som kommit in eller upprättats i
administrativa ärenden och han-
delsärenden

Säkerhetspolisen

diarier över underrättelser inom den
särskilda polisverksamheten för att
hindra och uppdaga brott mot rikets
säkerhet m.m. och diarier över
ärenden om kvarhållande av försän-
delse på befordringsanstalt och om
hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation, hemlig övervak-
ning av elektronisk kommunika-
tion, hemlig kameraövervakning,
hemlig rumsavlyssning och hemlig
dataavläsning

background image

SFS

2020:69

3

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

Tullverket

diarier över ärenden om kvarhåll-
ande av försändelse på befordrings-
anstalt och om hemlig avlyssning
av elektronisk kommunikation,
hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation, hemlig kamera-
övervakning, hemlig rumsavlyss-
ning och hemlig dataavläsning

åklagarmyndigheter

diarier över ärenden om kvarhåll-
ande av försändelse på befordrings-
anstalt och om hemlig avlyssning
av elektronisk kommunikation,
hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation, hemlig kamera-
övervakning, hemlig rumsavlyss-
ning och hemlig dataavläsning samt
diarier över förundersökningar som
rör brott mot rikets säkerhet