SFS 2020:70 Förordning om ändring i förordningen (2017:1019) om en europeisk utredningsorder

SFS2020-70.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1019) om en europeisk

utredningsorder

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver att 2 kap. 3 och 6 §§, 3 kap. 10 § och 4 kap. 2, 3
och 5 §§ förordningen (2017:1019) om en europeisk utredningsorder ska ha
följande lydelse.

2 kap.
3 §
Den åklagare eller domstol som har utfärdat utredningsordern ska sam-
råda med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten

1. om huruvida det vid förhör genom ljudöverföring eller ljud- och bild-

överföring behöver vidtas särskilda åtgärder för att skydda den person som
ska höras eller för att anlita tolk för den som ska höras,

2. i sådana frågor vid överförande av en frihetsberövad person som rör

tidpunkten för personens överförande och återförande samt under vilka
förutsättningar den berörda personen ska vara frihetsberövad i Sverige eller
i den andra medlemsstaten, och

3. om huruvida hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig

övervakning av elektronisk kommunikation eller hemlig dataavläsning ska
verkställas genom omedelbar överföring till Sverige av meddelanden eller
uppgifter om meddelanden eller genom upptagning eller uppteckning i den
andra medlemsstaten av meddelanden eller uppgifter om meddelanden.

6 § I fråga om underrättelser som avses i 2 kap. 18 § andra meningen och
19 b § andra meningen lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
finns föreskrifter i 14 b § förundersökningskungörelsen (1947:948).

3 kap.
10 §
Underrättelseskyldighet som avses i 3 kap. 36 § andra stycket och
37 b § andra stycket lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder ska
fullgöras av den åklagare som handlägger eller har handlagt ärendet om
erkännande och verkställighet av utredningsordern.

Om underrättelse inte har lämnats enligt första stycket, ska åklagaren

informera Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om detta.

Om den åklagare som avses i denna paragraf inte kan fullgöra under-

rättelseskyldigheten enligt första och andra styckena, ska denna i stället
fullgöras av en annan åklagare.

SFS

2020:70

Publicerad
den

3 mars 2020

background image

SFS

2020:70

2

4 kap.
2 §
En underrättelse om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation
eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation enligt 4 kap. 12 §
lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder, eller om hemlig data-
avläsning enligt 4 kap. 16 § samma lag, ska upprättas i enlighet med formu-
läret i bilaga C till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av
den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga
området, i den ursprungliga lydelsen.

Underrättelsen ska skrivas på eller översättas till den andra medlems-

statens officiella språk eller till något annat språk som den staten godtar.

3 § Om en underrättelse enligt 4 kap. 13 eller 16 § lagen (2017:1000) om
en europeisk utredningsorder har översänts till Sverige, ska åklagaren genast
bekräfta mottagandet för den andra statens behöriga myndighet.

5 § Följande kostnader får krävas tillbaka av den andra staten:

1. kostnader för transport vid tillfälligt överförande av en frihetsberövad

person från Sverige,

2. kostnader för transkribering, avkodning eller dekryptering av avlyss-

nade eller övervakade meddelanden vid hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och
hemlig dataavläsning enligt 2 § första stycket 1�3 lagen (2020:62) om
hemlig dataavläsning, eller

3. extraordinära kostnader.
Om kostnader enligt första stycket 3 uppstår i ett ärende som åklagaren

handlägger och det finns skäl att kräva tillbaka dessa, ska åklagaren i samråd
med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten fastställa vilka
kostnader som ska krävas tillbaka.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)