SFS 2020:72 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

SFS2020-72.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter

om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)

om ordningsbot för vissa brott

Beslutade den 10 februari 2020

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket
rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om
ordningsbot för vissa brott1 att bilagorna 1 och 4.1 ska ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2020.

PETRA LUNDH

Marie-Louise Ollén

1 Föreskrifterna senast ändrade 2019:622.

SFS

2020:72

Publicerad

e

den

3 mars 2020

background image

2

SFS

2020:72

Bilaga 1

Brott mot trafikförordningen (1998:1276)

2 kap � Bestämmelser för alla trafikanter

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
2 §

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

Grundbestämmelser

1.1

1 §
4 st

Underlåtenhet av
terrängtrafikant att
anpassa färdväg,
hastighet eller
färdsätt

500

500

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
4 §

14 kap
5 §

14 kap
8 §

Bestämmelser om miljözon

3.25

22 a §

Fört tung buss eller tung
lastbil i miljözon klass 1
trots att detta inte varit
tillåtet med det aktuella
fordonet

1 000

3.26

22 b §

Fört fordon i miljözon klass
2 trots att detta inte varit
tillåtet med det aktuella
fordonet

1 000

3.27

22 c §

Fört tung buss eller tung
lastbil i miljözon klass 3
trots att detta inte varit
tillåtet med det aktuella
fordonet

1 000

3.28

22 d §

Fört lätt buss, lätt lastbil
eller personbil i miljözon
klass 3 trots att detta inte
varit tillåtet med det
aktuella fordonet

1 000

3.29

24 §
24 a §

Underlåtenhet att vid färd
i miljözon medföra
föreskrivna handlingar

1 000

background image

3

SFS

2020:72

Vinterdäck

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
4 §

14 kap
11 §

12.1

4 kap
18 a §

Fordon använt vid färd på
väg utan att vara försett
med vinterdäck eller lik-
värdig utrustning vid tid-
punkt då sådan utrustning
ska användas

1 200

1 200

background image

4

SFS

2020:72

Bilaga 4.1

Brott mot lagen (2019:370) om fordons registrering och användning

Ansvar enligt 23 §

Nr Brott

mot

Ledtext

Bot

1 5 §

Bil, motorcykel, moped klass I, traktor,
terrängmotorfordon, motorredskap klass I och klass II
(i föreskrivna fall) brukats oregistrerad

2 500

2 5 §

Släpfordon brukats oregistrerat som dras av bil
eller släpvagn som dras av traktor skatteklass I,
motorredskap klass I alternativt tung terrängvagn
eller släpvagn som dras av motorredskap klass II i
föreskrivna fall

med en totalvikt

om 750 kg eller mindre⬦⬦⬦⬦⬦⬦...⬦⬦⬦⬦⬦..

överstigande 750 kg men högst 3,5 ton⬦⬦⬦⬦⬦⬦

överstigande 3,5 ton⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦.

800

1 300

1 800

3 10 §

Avställt motordrivet fordon brukats med en totalvikt

om högst 3,5 ton⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦.

överstigande 3,5 ton⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦

1 200

2 000

4 10 §

Avställt släpfordon brukats med en totalvikt

750 kg eller mindre⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦...

överstigande 750 kg men högst 3,5 ton⬦⬦⬦⬦⬦...

överstigande 3,5 ton⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦.

500

1 000

1 500

5 11 §

Motordrivet fordon brukats utöver de begränsningar
som gällt för fordonets brukande med stöd av
saluvagnslicens

1 200

6 11 §

Släpfordon brukats utöver de begränsningar som gällt
för fordonets brukande med stöd av saluvagnslicens

800