SFS 2020:73 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

SFS2020-73.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ellagen (1997:857)

Utfärdad den 27 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857) att det i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1448) om
ändring i den lagen ska införas en ny punkt, 6, av följande lydelse.

6. Om intäktsramen för tillsynsperioden 2016�2019 har ökats med till-

lämpning av 5 kap. 20 § i den äldre lydelsen, ska den ökningen inte beaktas
vid tillämpningen av 5 kap. 29 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2019/20:53, bet. 2019/20:NU9, rskr. 2019/20:167.

SFS

2020:73

Publicerad
den

3 mars 2020