SFS 2020:74 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

SFS2020-74.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver att 11 kap. 3 § luftfartsförordningen (2010:770) ska
ha följande lydelse.

11 kap.
3 §
1 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter och ersätt-
ningar för kostnader för

1. registrering och jämförliga åtgärder i fråga om luftfartyg och operatörer

av obemannade luftfartygssystem,

2. övervakning av luftvärdigheten och miljövärdigheten hos luftfartyg

och annan flygmateriel,

3. utfärdande och jämförliga åtgärder i fråga om elevtillstånd, certifikat,

medicinskt intyg, behörighetsbevis, behörigheter och godkännande av ut-
ländska certifikat samt för certifikatprov och annan kontroll än certifikat-
kontroll,

4. tillstånd, auktorisering och tillsyn enligt luftfartslagen (2010:500) och

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt EU-förordningar på
den civila luftfartens område, dock inte för trafiktillstånd enligt 7 kap. 10 §
luftfartslagen eller för inspektioner av utländska luftfartyg, och

5. handläggning av ärenden enligt artikel 15 i kommissionens genom-

förandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och för-
faranden för drift av obemannade luftfartyg.

Om en förrättning inte har kunnat fullföljas och detta inte beror på

Transportstyrelsen eller förrättningsmannen, ska avgiften och styrelsens
kostnader ändå betalas.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta

att betalning ska ske i förskott.

Avgifter får bestämmas upp till full kostnadstäckning i fråga om
1. drifttillstånd för kommersiella flygtransporter med helikopter och luft-

ballong,

2. bruksflygtillstånd,
3. utbildningstillstånd,
4. underhålls- och luftvärdighetsorganisationer med tillstånd,
5. verksamhet med luftfartyg av kulturhistoriskt värde som bedrivs utan

vinstsyfte, och

6. tillsyn av flygläkare, kontrollanter och delegerad verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

1 Senaste lydelse 2017:608.

SFS

2020:74

Publicerad
den

3 mars 2020

background image

2

SFS

2020:74

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)