SFS 2020:75 Lag om ändring i miljöbalken

SFS2020-75.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 27 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 18 e § miljöbalken ska ha
följande lydelse.

7 kap.
18 e §
2 Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses
vid tillämpningen av 18 d § ett område som

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strand-

skyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,

3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
a) i eller i närheten av tätorter,
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand

vid �&ngermanälven eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot
Finland,

c) på Gotland, eller
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön

eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efter-
frågan på mark för bebyggelse i området, och

4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till

Forsmark, utmed �lands kust eller i �&ngermanland från Klockestrand vid
�&ngermanälven till Skataudden vid Näskefjärden.

En aktuell översiktsplan enligt 3 kap. 1 och 25 §§ plan- och bygglagen

(2010:900) ska ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom
ett sådant område som avses i första stycket. �versiktsplanen är inte bindande.

1. Denna lag träder i kraft den 11 september 2024.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande vid prövningen av en fråga om

upphävande av eller dispens från strandskyddet i ärenden som har påbörjats
före ikraftträdandet och för mål och ärenden som avser överklagande av
sådana ärenden till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2019/20:52, bet. 2019/20:CU7, rskr. 2019/20:168.

2 Senaste lydelse 2011:393.

SFS

2020:75

Publicerad
den

3 mars 2020