SFS 2020:77 Förordning om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)

SFS2020-77.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver att 21 och 24 §§ miljöbedömningsförordningen
(2017:966) ska ha följande lydelse.

21 § Naturvårdsverket är ansvarig myndighet enligt 6 kap. 13, 18, 33 och
45 §§ miljöbalken och enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskriv-
ningar i ett gränsöverskridande sammanhang (S� 1992:1). Regeringen får
efter anmälan av verket i ett visst ärende besluta att den ansvariga myndig-
hetens uppgifter ska fullgöras av en annan myndighet.

24 § Naturvårdsverket ska

1. lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de skyldigheter

som en part har enligt artikel 2 punkterna 4�6, artikel 3 punkterna 1�3 och
5�8, artikel 4 punkten 2 och artiklarna 5�7 i Esbokonventionen om miljö-
konsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (S� 1992:1),
samt artikel 10 i konventionens protokoll om strategiska miljöbedömningar,

2. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa
planers och programs miljöpåverkan, i den ursprungliga lydelsen,

3. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 16 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från
utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG, i lydelsen en-
ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009,

4. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 26 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp
(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), i den
ursprungliga lydelsen,

5. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 och artikel 9.2 andra stycket

i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december
2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata
projekt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU,
och

6. samråda med andra berörda myndigheter i den utsträckning som behövs

för fullgörandet av uppgifterna enligt 1�5.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

SFS

2020:77

Publicerad
den

3 mars 2020

background image

SFS

2020:77

2

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)