SFS 2020:78 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

SFS2020-78.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)1

dels att 2 kap. 7 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 4 och 4 a §§ ska ha följande lydelse.

2 kap.
4 §
2 Om en regionplan eller översiktsplan antas, ändras eller upphävs, ska
länsstyrelsen underrätta de statliga myndigheter som har haft synpunkter på
planförslaget eller som särskilt berörs av beslutet.

4 a §3 Om det i fråga om en regionplan, översiktsplan eller detaljplan
krävs samråd med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken, ska läns-
styrelsen underrätta Naturvårdsverket om detta. Underrättelseskyldigheten
gäller också när en sådan plan antas, ändras eller upphävs, om den har varit
föremål för samråd med ett annat land.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av 2 kap. 7 § 2019:1085.

2 Senaste lydelse 2013:308.

3 Senaste lydelse 2018:1872.

SFS

2020:78

Publicerad
den

3 mars 2020