SFS 2020:82 Förordning om ändring i förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete

SFS2020-82.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:504) om internationellt

polisiärt samarbete

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:504) om internatio-
nellt polisiärt samarbete

dels att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels
att det ska införas ett nytt kapitel, 4 a kap., av följande lydelse.

1 kap.
2 §
I förordningen avses med

� Schengenkonventionen: konventionen om tillämpning av Schengen-

avtalet av den 14 juni 1985,

� avtalet med Danmark: avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konunga-

riket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt
samarbete i �resundsregionen,

� Prümrådsbeslutet: rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om

ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av
terrorism och gränsöverskridande brottslighet,

� Atlasrådsbeslutet: rådets beslut 2008/617/RIF av den 23 juni 2008 om

förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlems-
staters särskilda insatsgrupper,

� avtalet med Norge: avtalet av den 4 september 2018 mellan Sveriges

regering och Norges regering om ömsesidigt bistånd mellan polisens sär-
skilda insatsgrupper i krissituationer,

� CBE-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413

av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informations-
utbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, i den ursprungliga lydelsen,

� VIS-rådsbeslutet: rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om

åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för
medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra,
upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott,

� avtalet med USA: avtalet av den 16 december 2011 mellan Konunga-

riket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering om ett förstärkt
samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet, och

� Eurodacförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse
av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013
om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är an-
svarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredje-
landsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat

SFS

2020:82

Publicerad
den

6 mars 2020

background image

SFS

2020:82

2

och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämfö-
relser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om änd-
ring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå
för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet,
säkerhet och rättvisa, i den ursprungliga lydelsen.

4 a kap. Operativt samarbete enligt avtalet med Norge
Samarbete utomlands
1 §
Polismyndigheten får lämna bistånd till en särskild insatsgrupp i Norge
enligt avtalet med Norge.

Biståndet ska lämnas av en svensk särskild insatsgrupp och kan bestå av

utrustning, expertis eller genomförandet av operationer där svenska tjänste-
män agerar i en stödfunktion.

2 § Bistånd enligt avtalet med Norge får lämnas för att hantera en
krissituation.

Bistånd får endast lämnas om det ligger inom Polismyndighetens ansvars-

område och myndigheten har möjlighet att lämna biståndet.

3 § Polismyndigheten beslutar om det bistånd som ska lämnas enligt
avtalet med Norge.

Samråd med Försvarsmakten inför samarbete i Sverige
4 §
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen ska samråda med Försvars-
makten innan den ingår en sådan överenskommelse som avses i 4 a kap. 2 §
och 4 kap. 8 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, om
norska tjänstemän ska använda statsfartyg eller statsluftfartyg.

I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om tillstånd för

tillträde till svenskt territorium.

Ytterligare föreskrifter
5 §
Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av
bestämmelserna om operativt samarbete enligt avtalet med Norge. Om
föreskrifterna rör Säkerhetspolisen ska den ges tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)