SFS 2020:83 Förordning om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

SFS2020-83.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till

införsel av vissa farliga föremål

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1990:415) om tillstånd till in-
försel av vissa farliga föremål ska ha följande lydelse.

4 §1 I fråga om föremål som omfattas av denna förordning ska det som
föreskrivs om skjutvapen i följande paragrafer i vapenlagen (1996:67) gälla
i tillämpliga delar:

� 1 kap. 8 §,
� 1 a kap. 7 §,
� 2 kap. 11 §, 12 § andra meningen, 14 och 15 §§,
� 10 kap. 1 och 2 §§, och
� 11 kap. 2 § f.
Dessutom ska det som föreskrivs om skjutvapen i följande paragrafer i

vapenförordningen (1996:70) gälla i tillämpliga delar:

� 2 kap. 6 och 11 §§,
� 3 kap. 1 § första stycket och 2 §, och
� 4 kap. 4 och 6 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:505.

SFS

2020:83

Publicerad
den

6 mars 2020