SFS 2020:84 Förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)

SFS2020-84.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver att 4 § tillträdesförordningen (1992:118) ska ha föl-
jande lydelse.

4 §1 Tillstånd för tillträde till svenskt territorium krävs för utländska
statsfartyg och statsluftfartyg i andra fall än som sägs i 3 § samt för utländska
militära fordon.

Tillstånd behövs dock inte för statsfartyg och statsluftfartyg som är i nöd

eller som används av ett utländskt statsöverhuvud vid besök i Sverige.

Tillstånd behövs inte heller för andra utländska statsfartyg än örlogsfartyg

eller andra utländska statsluftfartyg än militära stridsflygplan som används
av utländska tjänstemän som på svenskt territorium utför

1. polisuppgifter med stöd av 2, 4 eller 4 a kap. lagen (2017:496) om inter-

nationellt polisiärt samarbete, eller

2. tulluppgifter med stöd av 3 kap. 1 eller 2 § lagen (2000:1219) om inter-

nationellt tullsamarbete.

Föreskrifter om skyldighet att samråda med eller underrätta Försvars-

makten i fall som avses i tredje stycket finns i 2 kap. 1 §, 4 kap. 7 § och
4 a kap. 4 § förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete
och i 4 § förordningen (2000:1222) om internationellt tullsamarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:506.

SFS

2020:84

Publicerad
den

6 mars 2020