SFS 2020:85 Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70)

SFS2020-85.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vapenförordningen (1996:70)

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver i fråga om vapenförordningen (1996:70)

dels att 2 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 6 §, av följande lydelse.

2 kap.
2 §
1 Krav på tillstånd enligt 2 kap. 1 § första stycket vapenlagen (1996:67)
gäller inte innehav av skjutvapen som har överlämnats från staten till

1. statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret,

räddningstjänsten eller polisen, om de är skyldiga att inneha vapnet för tjän-
sten, eller

2. organisationer som anges i förordningen (1994:524) om frivillig för-

svarsverksamhet och deras läns- och lokalavdelningar.

Tillstånd för innehav av start- eller signalvapen krävs inte för
a) Sveriges Riksidrottsförbund och förbund och föreningar som är an-

slutna till Riksidrottsförbundet,

b) Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben och klubbar

som är anslutna till dessa organisationer, och

c) flygplatsoperatör som driver flygplats där personal utövar flygtrafik-

ledningstjänst.

4 kap.
6 §
Krav på tillstånd enligt 2 kap. 1 § första stycket vapenlagen (1996:67)
gäller inte införsel av skjutvapen som har överlämnats från staten till statliga
tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, räddnings-
tjänsten eller polisen, om de är skyldiga att inneha vapnet för tjänsten.
Kravet på tillstånd gäller inte heller ammunition till vapnen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1361.

SFS

2020:85

Publicerad
den

6 mars 2020