SFS 2020:86 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

SFS2020-86.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver att 1 kap. 6 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha
följande lydelse.

1 kap.
6 §
1 Det som sägs om utryckningsfordon i denna förordning ska även gälla
fordon som används vid utförande av uppgifter enligt 2 kap. 4 och 5 §§,
3 kap. 1 och 2 §§, samt 4 och 4 a kap. lagen (2017:496) om internationellt
polisiärt samarbete. Det som sägs om föreskrivna larmanordningar ska då i
stället avse motsvarande anordningar som fordonet är försett med.

Första stycket gäller endast om fordonet är att anse som utryckningsfor-

don eller motsvarande i registreringslandet.

Bestämmelser om undantag som enligt 11 kap. gäller för polismän eller

för förare av fordon som används i Polismyndighetens eller Säkerhets-
polisens spaningsverksamhet ska tillämpas också för utländska tjänstemän
som utför uppgifter enligt 4 och 4 a kap. lagen om internationellt polisiärt
samarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:510.

SFS

2020:86

Publicerad
den

6 mars 2020