SFS 2020:87 Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

SFS2020-87.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga

och explosiva varor

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga
och explosiva varor ska ha följande lydelse.

13 §1 En tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor behöver inte ha tillstånd till sådan hantering av brandfarliga
och explosiva varor som sker som ett led i tillsynen. Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen behöver inte ha tillstånd till hantering av explosiva varor.

Tullverket och Kustbevakningen behöver inte ha tillstånd till sådan

hantering av explosiva varor som sker i samband med beslag av sådana
varor.

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forsknings-

institut och Fortifikationsverket behöver ha tillstånd endast för

1. tillverkning av explosiva varor,
2. sådan översyn av ammunition som från risksynpunkt är jämförbar med

tillverkning,

3. förvaring av explosiva varor på fasta platser, och
4. hantering av brandfarliga varor utom vid fältmässig övning.
En utländsk myndighet behöver inte ha tillstånd till hantering eller över-

föring av explosiva varor vid samarbete enligt 4 eller 4 a kap. lagen
(2017:496) om internationellt polisiärt samarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:514.

SFS

2020:87

Publicerad
den

6 mars 2020