SFS 2020:88 Förordning om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

SFS2020-88.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:383) om fordons

registrering och användning

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver att 2 kap. 16 § förordningen (2019:383) om fordons
registrering och användning ska ha följande lydelse.

2 kap.
16 §
Varje registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill
ha ett nationalitetsmärke som visar i vilken stat fordonet är registrerat.

Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill

vara försett med ett nationalitetsmärke för den stat där dragfordonet är regi-
strerat. Detta gäller dock inte om dragfordonet är registrerat i Sverige.

Nationalitetsmärket ska bestå av högst tre latinska bokstäver. De bokstä-

ver som betecknar de olika staterna bestäms genom överenskommelser med
dessa stater.

Första och andra styckena gäller inte fordon som används vid samarbete

enligt 2, 4 eller 4 a kap. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt sam-
arbete. Bestämmelserna gäller inte heller fordon som används av danska
polismän vid färd på svenskt territorium på den fasta förbindelsen över
�resund som den definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan
Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om
polisiärt samarbete i �resundsregionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2020:88

Publicerad
den

6 mars 2020