SFS 2020:89 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2020-89.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-
ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd i form av projekt-

bidrag enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer eller bidrag
till projekt på filmområdet enligt förordningen (1989:500) om vissa sär-
skilda insatser på kulturområdet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:89

Publicerad
den

10 mars 2020

background image

2

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

33. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn enligt läkemedelslagen
(2015:315) eller enligt motsva-
rande äldre föreskrifter, utredning,
tillståndsgivning och tillsyn enligt
lagen (1993:584) om medicintek-
niska produkter eller enligt mot-
svarande äldre föreskrifter, till-
ståndsgivning och tillsyn enligt
lagen (2006:496) om blodsäkerhet
och lagen (2008:286) om kvalitets-
och säkerhetsnormer vid hantering
av mänskliga vävnader och celler,
tillståndsgivning och tillsyn enligt
lagen (2009:366) om handel med
läkemedel eller enligt motsvarande
äldre föreskrifter, tillsyn enligt
rådets förordning (EG) nr 953/2003
av den 26 maj 2003 om förhind-
rande av att handeln med vissa vik-
tiga mediciner avleds till Euro-
peiska unionen, tillsyn enligt
Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 726/2004 av den
31 mars 2004 om inrättande av
gemenskapsförfaranden för god-
kännande av och tillsyn över human-
läkemedel och veterinärmedicinska
läkemedel samt om inrättande av en
europeisk

läkemedelsmyndighet

eller enligt motsvarande äldre före-
skrifter, tillsyn enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG)
nr 816/2006 av den 17 maj 2006
om tvångslicensiering av patent för
tillverkning av läkemedelsproduk-
ter för export till länder med folk-
hälsoproblem samt tillsyn enligt
Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1901/2006 av
den 12 december 2006 om läke-
medel för pediatrisk användning och
om ändring av förordning (EEG)
nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG,
direktiv 2001/83/EG och förord-
ning (EG) nr 726/2004

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte vid tillsyn över produkt-
säkerheten hos varor som är av-
sedda för konsumenter eller kan
antas komma att användas av kon-
sumenter, om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
risk för skada på person har sådan
vikt att uppgiften bör lämnas ut

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i tillsyns-
verksamhet vad gäller anmälda
organ som avses i 9 a § första
stycket lagen (1993:584) om medi-
cintekniska produkter om intresset
av allmän kännedom om för-
hållande som rör människors hälsa,
miljön eller redligheten i handeln
eller ett liknande allmänintresse har
sådan vikt att de bör lämnas ut

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter som ska
offentliggöras enligt 2 kap. 18 § läke-
medelsförordningen (2015:458)

1 Senaste lydelse 2020:9.

SFS

2020:89

background image

3

SFS

2020:89

98. stöd i form av projektbidrag
enligt förordningen (2019:1269) om
statsbidrag till konstnärer

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

background image

4

SFS

2020:89

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Fastighetsmäklare

104

Film

149

Finansinspektionen

153