SFS 2020:90 Förordning om ändring i förordningen (1991:339) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

SFS2020-90.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1991:339) om miljöavgift på

utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1991:339) om miljöavgift
på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion1

dels att 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

10 §2 Ett föreläggande om vite ska delges den som föreläggandet gäller.

Ett beslut enligt lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväve-

oxider vid energiproduktion som har meddelats efter den 30 juni sjätte året
efter redovisningsperiodens utgång, ska delges den som beslutet gäller, om

1. beslutet innebär att en begäran om omprövning har avslagits helt eller

delvis, eller

2. Naturvårdsverket på eget initiativ har omprövat ett beslut till nackdel

för den som beslutet gäller.

Delgivning ska även användas i andra fall där det behövs bevis om att

någon har fått del av en handling.

10 a § Om delgivning inte ska användas bestämmer Naturvårdsverket på
vilket sätt underrättelse ska ske.

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1991:1425.

2 Senaste lydelse 2002:817.

SFS

2020:90

Publicerad
den

10 mars 2020