SFS 2020:93 Förordning om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

SFS2020-93.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion

för Konsumentverket

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att 1�3 och 7 §§ förordningen (2009:607) med
instruktion för Konsumentverket ska ha följande lydelse.

1 §1 Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor och
har ansvar för att

1. utöva tillsyn och annan kontroll enligt de konsumentskyddande regler

som ligger inom myndighetens ansvarsområde,

2. tillgängliggöra information och vägledning om konsumenters rättig-

heter och skyldigheter samt annan information som ger dem goda förut-
sättningar att göra väl avvägda val om ingen annan myndighet har den
uppgiften, och

3. stärka konsumenternas ställning på marknaden genom kontakter med

privata aktörer och i det arbetet genomföra bl.a. branschöverenskommelser
och insatser på standardiseringsområdet.

2 §2 Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde

1. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och vid

behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,

2. integrera ett jämställdhetsperspektiv, och
3. integrera ett funktionshindersperspektiv och utifrån detta stödja och

driva på övriga berörda parter.

3 §3 Myndigheten ska utöver uppgifterna i 1 och 2 §§

1. bevaka och analysera marknaderna ur ett konsumentperspektiv samt

vid behov vidta eller föreslå åtgärder,

2. bevaka och analysera förutsättningarna för konsumenter att agera på ett

ur miljösynpunkt hållbart sätt,

3. stödja, med bl.a. utbildning och information, konsumentverksamhet i

kommunerna i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning
samt budget- och skuldrådgivning,

4. vara kontaktmyndighet för svenska myndigheters samarbete med myn-

digheter inom EES och med Europeiska kommissionen i konsument-
relaterade frågor som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen
(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets
tjänster,

1 Senaste lydelse 2019:428.

2 Senaste lydelse 2019:428.

3 Senaste lydelse 2020:31.

SFS

2020:93

Publicerad
den

11 mars 2020

background image

2

SFS

2020:93

5. vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de
nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslag-
stiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004,

6. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt samma

förordning, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har
tillsyn över,

7. bistå konsumenter vid gränsöverskridande tvister samt samarbeta och

utbyta information med alternativa tvistlösningsorgan enligt artikel 14
respektive 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den
21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring
av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG, i den ursprung-
liga lydelsen,

8. vara kontaktpunkt för tvistlösning online enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning
online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr
2006/2004 och direktiv 2009/22/EG,

9. fullgöra de skyldigheter som en behörig myndighet har enligt Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om
konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direk-
tiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den
ursprungliga lydelsen, inom ramen för sin befogenhet och i fråga om
efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har tillsyn över, och

10. ta fram och utveckla statistik inom sitt verksamhetsområde.

7 §4 Myndigheten ska

1. redogöra för grunderna bakom sin prioritering vid val mellan olika

insatser vid redovisningen enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om års-
redovisning och budgetunderlag,

2. rapportera om sitt miljöarbete enligt 2 § 1 till Naturvårdsverket efter

samråd med verket om vilken rapportering som behövs,

3. redovisa resultatet av bevaknings- och analysarbetet enligt 3 § 1 och 2

i en rapport till regeringen vartannat år, med början 2021, och

4. redovisa sin statistik, sina uppföljningar och sina analyser med kön som

övergripande indelningsgrund och uppdelade utifrån ålder och inrikes
respektive utrikes födda, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Redovisningen av verksamheten enligt första stycket 1 ska göras i för-

hållande till de uppgifter som framgår av 1�5 §§.

Denna förordning träder i kraft den 10 april 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2019:428.