SFS 2020:95 Förordning om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

SFS2020-95.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion

för Kriminalvården

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att 2 och 8 §§ förordningen (2007:1172) med instruk-
tion för Kriminalvården ska ha följande lydelse.

2 § Kriminalvården ska verka för att

1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,
2. lagföring kan ske på ett effektivt sätt, och
3. återfall i brott förebyggs.
Kriminalvården ska särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottslighet

under verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds, narkotikamiss-
bruket bekämpas och innehållet i verkställigheten anpassas efter varje indi-
vids behov.

Kriminalvården ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den

grova och organiserade brottsligheten.

8 § Vid Kriminalvården ska det finnas ett insynsråd som består av högst
tio ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anna C Lindberg
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:95

Publicerad
den

11 mars 2020