SFS 2020:96 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

SFS2020-96.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion

för Försäkringskassan

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1174) med instruktion för
Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

2 §1 Försäkringskassan ska

1. ge information till berörda om socialförsäkringen och de övriga förmåner

och ersättningar som myndigheten ansvarar för,

2. se till att myndighetens föreskrifter och andra styrande dokument och

rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för enskilda och
företag,

3. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidrags-

brott,

4. delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och

organiserade brottsligheten,

5. följa, analysera och förmedla socialförsäkringssystemets utveckling

och effekter för enskilda och samhälle inom sitt verksamhetsområde,

6. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de

verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i
de mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,

7. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,
8. i sin verksamhet belysa, analysera och uppmärksamma Sveriges

åtaganden enligt internationella konventioner till skydd för de mänskliga
rättigheterna,

9. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med

anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

10. vid beslut och andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna

för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta
nationernas konvention om barnets rättigheter,

11. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet,
12. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har

betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället, och

13. ge information och stöd till föräldrar i frågor om underhållsbidrag och

underhållsskyldighet gentemot barn och, inom ramen för detta, på begäran
av föräldrar bistå dem med hjälp och stöd att dels beräkna underhållsbidrag,
dels utforma avtal om sådant bidrag i det enskilda fallet.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2020.

1 Senaste lydelse 2016:12.

SFS

2020:96

Publicerad
den

11 mars 2020

background image

SFS

2020:96

2

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)