SFS 2020:102 Förordning om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen

SFS2020-102.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för

Kustbevakningen

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2019:84) med instruktion för
Kustbevakningen närmast efter rubriken ⬝Vissa uppgifter inom
sjöövervakningen⬝ ska införas en ny paragraf, 4 a §, och närmast före 4 a §
en ny rubrik av följande lydelse.

Arbete mot grov och organiserad brottslighet
4 a § Kustbevakningen ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet
mot den grova och organiserade brottsligheten.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:102

Publicerad
den

11 mars 2020