SFS 2020:103 Förordning om ändring i förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket

SFS2020-103.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:502) med instruktion

för Migrationsverket

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att 3 och 6 §§ förordningen (2019:502) med instruk-
tion för Migrationsverket ska ha följande lydelse.

3 §1 Myndigheten ska

1. ha ett förutsebart och enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet,
2. verka för att den sammantagna vistelsetiden i mottagandet blir så kort

som möjligt,

3. verka för att handläggningstiderna för ansökningar om uppehållstill-

stånd, arbetstillstånd, viseringar samt ansökan och anmälan om medborgar-
skap blir så korta som möjligt utifrån ärendets beskaffenhet,

4. bedriva en ändamålsenlig förvarsverksamhet,
5. verka för att tiden för utfärdande av intyg om permanent uppehållsrätt,

uppehållskort och permanenta uppehållskort blir så kort som möjligt utifrån
ärendets beskaffenhet,

6. vara tillgänglig och ge god service som möter de sökandes och andra

intressenters behov,

7. bidra till att genomföra regeringens migrationspolitiska prioriteringar

genom att delta i internationella samarbeten,

8. bidra till regeringens arbete inom ramen för politiken för global utveck-

ling, och

9. delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organi-

serade brottsligheten.

6 §2 Myndigheten får

1. ta tillvara möjligheten att bedriva tjänsteexport, inklusive bistånds-

finansierad sådan, som är direkt kopplad till myndighetens kärnverksamhet
och som ligger inom ramen för de uppgifter som anges i denna instruktion
eller någon annan förordning, och

2. förhandla och ingå överenskommelser med FN:s migrationsorganisa-

tion International Organization for Migration (IOM) inom vidarebosätt-
nings- och återvändandearbetet och i fråga om anhörigresor, under förutsätt-
ning att överenskommelsen inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens
medverkan.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2020.

1 Senaste lydelse 2019:1177.

2 Senaste lydelse 2019:1177.

SFS

2020:103

Publicerad
den

11 mars 2020

background image

2

SFS

2020:103

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Olausson
(Justitiedepartementet)