SFS 2020:104 Lag om ändring i riksdagsordningen

SFS2020-104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i riksdagsordningen

Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

dels att 9 kap. 17 och 18 §§, 13 kap. 5, 6 och 24 §§, rubrikerna närmast

före 9 kap. 18 §, 13 kap. 5, 6 §§ och rubrikerna närmast före tilläggsbestäm-
melserna 13.6.1 och 13.6.2, och tilläggsbestämmelserna 9.17.6, 13.5.1,
13.6.1, 13.6.2 samt bilagan (tilläggsbestämmelse 7.5.1) ska ha följande
lydelse,

dels att rubriken närmast före 9 kap. 19 § ska lyda ⬝Regeringens skriv-

elser med anledning av riksrevisorns rapporter⬝,

dels att rubriken närmast före 13 kap. 7 § ska lyda ⬝Entledigande av riks-

revisor och riksrevisionsdirektör⬝,

dels att rubriken närmast före tilläggsbestämmelse 9.17.6 ska lyda ⬝Redo-

görelser från riksrevisorn⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 13 kap. 7 a §, av följande lydelse.

9 kap.
17 §
Riksdagsorganen riksdagsstyrelsen, Riksbankens fullmäktige och
direktion, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen får göra framställ-
ningar hos riksdagen i frågor som rör riksdagsorganets kompetens, organi-
sation, personal eller verksamhetsformer.

Riksdagen får föreskriva att riksdagsstyrelsen, Riksbankens fullmäktige

och direktion samt Riksdagens ombudsmän även i andra fall får göra fram-
ställningar hos riksdagen.

Särskilda bestämmelser om redogörelser till riksdagen från ett riksdags-

organ finns i lag.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller förutom riksrevisorn även riks-

revisionsdirektören. Ytterligare föreskrifter om sådana framställningar finns
i lag.

Tilläggsbestämmelse 9.17.6

Riksrevisorn får lämna redogörelser till riksdagen avseende revisions-
berättelserna över årsredovisningen för staten, Riksbanken och Stiftelsen
Riksbankens Jubileumsfond.

1 Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161.

SFS 2020:

104

Publicerad
den

11 mars 2020

background image

2

SFS 2020:

104

Riksrevisorns rapporter
18 §
Riksrevisorn lämnar sina granskningsrapporter över effektivitets-
revisionen till riksdagen. Riksrevisorn lämnar också den årliga rapporten
med de viktigaste iakttagelserna vid effektivitetsrevisionen och den årliga
revisionen till riksdagen.

Rapporterna ska ges in till Riksdagsförvaltningen. De anmäls vid ett sam-

manträde med kammaren efter det att de har gjorts tillgängliga för leda-
möterna.

Den årliga rapporten och de granskningsrapporter som rör den verksam-

het som bedrivs av Riksdagsförvaltningen och myndigheter under riksdagen
lämnas som redogörelser.

�vriga rapporter ska överlämnas till regeringen och berörda utskott av

talmannen.

13 kap.
Riksrevisionens organisation och uppgifter
5 §
2 Riksdagen ska enligt 13 kap. 8 § regeringsformen välja en eller flera
riksrevisorer.

Riksdagen väljer endast en riksrevisor. Riksdagen väljer också en riks-

revisionsdirektör att vara riksrevisorns ställföreträdare.

Om riksrevisorn har uppdragit åt riksrevisionsdirektören att i riks-

revisorns ställe avgöra ett granskningsärende, beslutar riksrevisionsdirek-
tören självständigt hur granskningen ska bedrivas och om slutsatserna av
den. Riksrevisionsdirektören får lämna granskningsrapporten över ett sådant
ärende till riksdagen.

Om riksrevisorn förklarat sig jävig, får riksrevisionsdirektören efter sam-

råd med riksrevisorn besluta att inleda en granskning. Riksrevisionsdirek-
tören beslutar även i ett sådant fall självständigt hur granskningen ska be-
drivas samt om slutsatserna av den och får lämna granskningsrapporten till
riksdagen.

Om riksrevisorns uppdrag upphör i förtid får konstitutionsutskottet välja

en tillförordnad riksrevisor för tiden till dess att en ordinarie riksrevisor har
valts och tillträtt. Vad som i denna lag sägs om riksrevisorn gäller även en
tillförordnad riksrevisor.

Riksrevisorn eller riksrevisionsdirektören får inte vara i konkurs, under-

kastad näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
De får inte heller inneha anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet
som kan påverka självständigheten i deras ställning.

Tilläggsbestämmelse 13.5.13

Konstitutionsutskottet ska, på eget initiativ eller på begäran av riksrevisorn
eller riksrevisionsdirektören, samråda med riksrevisorn eller riksrevisions-
direktören om Riksrevisionens arbetsordning eller andra frågor av organisa-
torisk art.

2 Senaste lydelse 2019:26.

3 Senaste lydelse 2019:26.

background image

3

SFS 2020:

104

Val av riksrevisor och riksrevisionsdirektör
6 §
4 Riksrevisorn och riksrevisionsdirektören väljs var för sig. Vid val
med slutna sedlar tillämpas samma förfarande som vid val av talman enligt
3 kap. 4 § tredje stycket.

Valen av riksrevisor respektive riksrevisionsdirektör gäller från valet eller

den senare tidpunkt som riksdagen bestämmer till dess att ett nytt val har
genomförts under sjunde året därefter och den då valde har tillträtt upp-
draget. Valet ska aldrig gälla längre än till utgången av det året. En riks-
revisor kan inte väljas om.

Om det finns särskilda skäl, kan valet av riksrevisionsdirektör också gälla

för en viss kortare tid än sju år.

Beredning av val av riksrevisor och riksrevisionsdirektör
Tilläggsbestämmelse 13.6.1

Konstitutionsutskottet ska bereda val av riksrevisor och riksrevisions-
direktör.

Riksrevisorns och riksrevisionsdirektörens anmälningsskyldighet
Tilläggsbestämmelse 13.6.25

Riksrevisorn och riksrevisionsdirektören ska skriftligen anmäla följande för-
hållanden till riksdagen:

1. innehav och ändring i innehavet av finansiella instrument som anges i

1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

2. avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom avtal om

löne- eller pensionsförmån som utges under tid som omfattas av uppdraget
i Riksrevisionen,

3. avlönad anställning som inte är av endast tillfällig karaktär,
4. inkomstbringande självständig verksamhet som bedrivs vid sidan av

uppdraget som riksrevisor respektive riksrevisionsdirektör,

5. uppdrag hos en kommun eller en region, om uppdraget inte är av endast

tillfällig karaktär, och

6. andra anställningar och uppdrag eller annat ägande som kan antas

påverka uppdragets utförande.

7 a § Riksdagen får skilja en riksrevisionsdirektör från uppdraget endast
om riksrevisionsdirektören inte längre uppfyller de krav som gäller för upp-
draget eller grovt har åsidosatt sina åligganden. Ett sådant beslut fattas på
begäran av konstitutionsutskottet.

24 § �&tal mot nedan angivna befattningshavare för ett brott begånget i ut-
övningen av hans eller hennes uppdrag eller anställning får beslutas

1. endast av finansutskottet när det gäller åtal mot en fullmäktig i Riks-

banken eller en ledamot av Riksbankens direktion, och

2. endast av konstitutionsutskottet när det gäller åtal mot en ledamot av

riksdagsstyrelsen, Valprövningsnämnden eller Riksdagens överklagande-
nämnd, mot en av riksdagens ombudsmän, riksrevisorn, riksrevisionsdirek-
tören eller mot riksdagsdirektören.

Bestämmelserna i första stycket om åtal mot en ledamot av Riksbankens

direktion ska inte tillämpas i fråga om ett brott begånget i utövningen av

4 Senaste lydelse 2018:605.

5 Senaste lydelse 2019:836.

background image

4

SFS 2020:

104

Riksbankens beslutanderätt enligt lagen (1992:1602) om valuta- och kredit-
reglering.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.
2. Uppdraget för dem som är riksrevisorer när lagen träder i kraft fort-

sätter utan hinder av den nya lagen.

3. Lagen börjar tillämpas när riksrevisorernas antal nedgått under två.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

background image

5

SFS 2020:

104

Bilaga6

1. Konstitutionsutskottet ska bereda ärenden om

a) lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga ämnen,
b) lagstiftning om radio, television och film,
c) yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet,
d) press- och partistöd,
e) Riksrevisionen, såvitt avser val av riksrevisorn och riksrevisionsdirek-

tören, skiljande av riksrevisorn respektive riksrevisionsdirektören från upp-
draget, åtal mot riksrevisorn och riksrevisionsdirektören, Riksrevisionens
årsredovisning och revision av Riksrevisionen,

f) riksdagen och riksdagens myndigheter i övrigt utom Riksbanken,
g) länsförvaltningen och rikets administrativa indelning,
h) den kommunala självstyrelsen,
i) medgivande från riksdagen att väcka talan mot en riksdagsledamot eller

att ingripa i en ledamots personliga frihet, samt

j) anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

6 Senaste lydelse 2019:26.