SFS 2020:105 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

SFS2020-105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för

uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 a § lagen (1989:185) om arvoden
m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ha
följande lydelse.

1 a §2 �&rsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndig-
heter enligt följande.

Organ/befattning

�&rsarvode i procent av månads-
arvode som riksdagsledamot

1. Valprövningsnämnden
Ordförande:

118

2. Riksdagens överklagandenämnd
Ordförande:

52

3. Nämnden för lön till riksdagens
ombudsmän och riksrevisorn
Ordförande:
Ledamot:

75
50

4. Statsrådsarvodesnämnden
Ordförande:
Ledamot:

72
50

5. Nämnden för prövning av statsråds
och statssekreterares övergångs-
restriktioner
Ordförande:
Ledamot:

90
70

6. Partibidragsnämnden
Ordförande:
Ledamot:

70
45

1 Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161.

2 Senaste lydelse 2018:679.

SFS 2020:

105

Publicerad
den

11 mars 2020

background image

2

SFS 2020:

105

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)