SFS 2020:106 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

SFS2020-106.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av

administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och

riksdagens myndigheter

Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1989:186) om över-
klagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens
myndigheter ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller överklagande av beslut av

a) Riksdagsförvaltningen
b) Riksbanken
c) Riksdagens ombudsmän
d) Riksrevisionen.
Bestämmelserna i 4 och 7 §§ ska även tillämpas i fråga om överklagande

av beslut av

a) Riksdagens arvodesnämnd
b) Statsrådsarvodesnämnden
c) Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs-

restriktioner

d) Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn
e) Riksdagens överklagandenämnd
f) Valprövningsnämnden
g) Riksdagens ansvarsnämnd och
h) Partibidragsnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161.

2 Senaste lydelse 2018:680.

SFS 2020:

106

Publicerad
den

11 mars 2020