SFS 2020:107 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

SFS2020-107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:260) om offentlig
anställning ska ha följande lydelse.

3 §2 Lagen gäller inte

1. statsråden,
2. riksdagens ombudsmän,
3. riksrevisorn, riksrevisionsdirektören och tillförordnad riksrevisor,
4. arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och

som inte är svenska medborgare,

5. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat

arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

För justitiekanslern och justitieråden gäller bara 4 § om bedömnings-

grunder vid anställning, 7�7 d §§ om bisysslor, 23�29 §§ om arbetskonflikt-
er, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag
från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:162.

2 Senaste lydelse 2019:28.

SFS 2020:

107

Publicerad
den

11 mars 2020