SFS 2020:109 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-109.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 39 kap. 5 c § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

39 kap.
5 c §
2 Sekretess gäller i ärende om val av

1. riksdagens ombudsman,
2. riksrevisor,
3. riksdagsdirektör, och
4. riksrevisionsdirektör
för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om en enskild

kandidats identitet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde lider men.

Sekretess gäller inte beslut i ärende eller uppgift om den som har blivit

vald.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161.

2 Senaste lydelse 2014:806.

SFS 2020:

109

Publicerad
den

11 mars 2020