SFS 2020:110 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

SFS2020-110.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för

Riksdagsförvaltningen

Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2011:745) med instruktion
för Riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

1 §2 Riksdagsförvaltningen är en myndighet under riksdagen med uppgift
att biträda riksdagen.

Riksdagsförvaltningen ska
1. tillhandahålla resurser och service för talmannens, kammarens, utskott-

ens och övriga riksdagsorgans verksamhet samt för riksdagsledamöterna
och partikanslierna,

2. svara för de myndighetsfunktioner och förvaltningsuppgifter som anges

i 14 kap. 2 § riksdagsordningen,

3. informera om riksdagens arbete och frågor som rör EU och
4. vårda och bevara de byggnader och samlingar som riksdagen och

Riksdagsförvaltningen disponerar.

Riksdagsförvaltningen ska därutöver biträda riksdagens nämndmyndig-

heter enligt vad som sägs i 2 och 7 a §§. Riksdagens nämndmyndigheter är

a. Partibidragsnämnden,
b. Riksdagens arvodesnämnd,
c. Statsrådsarvodesnämnden,
d. Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs-

restriktioner,

e. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn,
f. Riksdagens överklagandenämnd,
g. Valprövningsnämnden, och
h. Riksdagens ansvarsnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161.

2 Senaste lydelse 2018:683.

SFS 2020:

110

Publicerad
den

11 mars 2020