SFS 2020:111 Lag om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

SFS2020-111.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

p

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och

riksrevisorerna

Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2012:882) med
instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisor-
erna samt 1 § ska ha följande lydelse.

Lag med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens

ombudsmän och riksrevisorn
1 §
2 Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn ska be-
stämma det belopp som månadsvis ska betalas i lön till riksdagens ombuds-
män, riksrevisorn, riksrevisionsdirektören och tillförordnad riksrevisor.
Nämnden ska också besluta om avgångsersättning och om övriga anställ-
ningsförmåner för riksdagens ombudsmän, riksrevisorn, riksrevisionsdirek-
tören och tillförordnad riksrevisor.

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.
2. Uppgifterna för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riks-

revisorn omfattar även dem som är riksrevisorer när den nya lagen träder i
kraft.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161.

2 Senaste lydelse 2019:31.

SFS 2020:

111

Publicerad
den

11 mars 2020