SFS 2020:112 Lag om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

SFS2020-112.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i

riksdagen och dess myndigheter

Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2019:109) om säkerhets-
skydd i riksdagen och dess myndigheter ska ha följande lydelse.

1 § Denna lag gäller i verksamhet vid riksdagen och vid följande myndig-
heter under riksdagen:

1. Riksdagsförvaltningen,
2. Riksbanken,
3. Riksdagens ombudsmän,
4. Riksrevisionen,
5. Partibidragsnämnden,
6. Riksdagens arvodesnämnd,
7. Statsrådsarvodesnämnden,
8. Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs-

restriktioner,

9. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn,
10. Riksdagens överklagandenämnd,
11. Valprövningsnämnden, och
12. Riksdagens ansvarsnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161.

SFS 2020:

112

Publicerad
den

11 mars 2020