SFS 2020:113 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66)

SFS2020-113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66)

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att 8 kap. 5 § djurskyddsförordningen (2019:66)
ska ha följande lydelse.

8 kap.
5 §
Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges lantbruks-
universitet är kontaktpunkt enligt artikel 47.5 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur
som används för vetenskapliga ändamål.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2020:113

Publicerad
den

11 mars 2020