SFS 2020:115 Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

SFS2020-115.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid

spridning av viss smitta

Utfärdad den 13 mars 2020

Regeringen föreskriver1 följande.

Inledande bestämmelser
1
§ Denna förordning är meddelad med stöd av 29 kap. 29 § skollagen
(2010:800).

2 § Bestämmelserna i denna förordning får tillämpas om det behövs för att
elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, same-
skolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin
rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800), om

1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skol-

enhet är frånvarande med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV-
2) att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och
huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd,

2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit

en skolenhet stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det nya
coronaviruset,

3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har be-

slutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168), eller

4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälso-

myndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera
skolenheter stängda.

Obligatoriska skolformer
Lärotider
3 § En huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, special-
skola eller sameskola får frångå vad som föreskrivs i 7 kap. 17 § andra
stycket skollagen (2010:800) och besluta att utbildningen ska omfatta fler
skoldagar under ett läsår eller fler timmar per dag än som anges där eller att
utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar.

En huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola

får besluta att utbildningen ska omfatta färre skoldagar eller lovdagar per
läsår, att utbildningen ska förläggas till andra dagar än måndag�fredag eller
att läsåret ska börja eller sluta annan tid än vad som föreskrivs i 3 kap. 2�
4 §§ skolförordningen (2011:185).

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 mars 2020 (regeringens förordningsmotiv

2020:1).

SFS

2020:115

Publicerad
den

14 mars 2020

background image

2

SFS

2020:115

En huvudman för grundskola får förlägga lovskola till annan tid än vad

som föreskrivs i 10 kap. 23 a�c §§ skollagen.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt

skollagen.

Undervisningstidens fördelning
4 § En huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola eller same-
skola får besluta att undervisningstiden i ett eller flera ämnen ska fördelas
mellan stadier på ett annat sätt än som föreskrivs i den timplan som gäller
för skolformen enligt bilaga 1�4 till skolförordningen (2011:185).

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Lärotider
5 § En huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola får besluta att

1. ett läsår ska omfatta fler eller färre veckor eller färre skoldagar eller

lovdagar än vad som föreskrivs i 3 kap. 1 § gymnasieförordningen
(2010:2039),

2. ett läsår ska börja eller sluta vid andra tider än vad som föreskrivs i

3 kap. 2 § samma förordning, eller

3. skolarbetet får förläggas till andra dagar än måndag�fredag och för-

delas på annat sätt under läsåret än vad som föreskrivs i 3 kap. 3 § samma
förordning.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skol-

lagen (2010:800).

6 § Om antagning till gymnasieskolans nationella program på grund av
åtgärder enligt 3 § har senarelagts i en sådan utsträckning att antagning inte
är möjlig till ett läsår som börjar i augusti, får en huvudman för gymnasie-
skola fatta ett beslut som avses i 5 § första stycket 2. Detta gäller även en
huvudman som inte omfattas av 2 §.

Gemensamma bestämmelser
Undervisningens utformning
7 § En huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,
gymnasieskola eller gymnasiesärskola får besluta att elever ska ges under-
visning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda
i både rum och tid, utöver vad som är föreskrivet i 5 a kap. skolförordningen
(2011:185) eller 4 a kap. gymnasieförordningen (2010:2039).

Om läraren och eleven vid undervisningen är åtskilda både i rum och tid

ska huvudmannen besluta hur många undervisningstimmar undervisningen
ska anses motsvara, om huvudmannen avser att avräkna undervisningstiden
mot den garanterade undervisningstiden.

Utbildningens förläggning vid viss skolenhet
8 § Om det behövs får en huvudman för förskoleklass, grundskola och
grundsärskola besluta att elever vid en viss skolenhet ska ges utbildning vid
någon annan av huvudmannens skolenheter även i andra fall än som anges i
9 kap. 15 §, 10 kap. 30 § och 11 kap. 29 § skollagen (2010:800).

9 § Om det behövs får en huvudman för grundskola, grundsärskola,
specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola överlämna

background image

3

SFS

2020:115

uppgifter som avser undervisning på entreprenad till en annan huvudman
utöver vad som är föreskrivet i 23 kap. skollagen (2010:800).

Beslut om betyg
10 § Rektorn får besluta om betyg även i andra fall än som anges i 3 kap.
16 § andra stycket skollagen (2010:800) eller i föreskrifter som meddelats
med stöd av 3 kap. 16 § tredje eller fjärde stycket samma lag, om den eller
de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anled-
ning av det nya coronaviruset.

�vriga bestämmelser
11
§ En huvudmans beslut med stöd av denna förordning får inte över-
klagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2020.
2. Förordningen upphör att gälla den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)